کوه کسره داغ ۴۳۵۰ متر

   

نام فارسی :  کوه کسره داغ 

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغراقیایی:این قله درشمال شهرستان سراب وغرب بخش هریس قراردارد.

بررسی توپو گرافی قله :کسره داغ توسط یک گردنه یخچال مرتفع(4100متر)ازسمت شرق به هرم2وسپس ازطریق جناح شمالی به قله سبلان متصل می شود.قله ازسمت جنوب توسط گردنه مرتفع دیگربه قله 3950متری الیگارمتصل می گردد.

مسیر صعود به قله :ازراهی که برای صعود به هرم انتخاب نموده بودیم مسیر شابیل رابه سوی یالچه وکاسه یخچال قره گل ادامه می دهیم تازمانی که دقیقاًدرزیرقله کسره داغ قرارمی گیریم.ازاین نقطه درجنوب غرب سبلان باعبورازمنطقه ای سنگلاخی خودرابه زیرشیب تندجانپناه نارنجی رنگ کسره رسانده،باعبوراز چند پیچ خم سنگلاخی به جانپناه می رسیم.(6).این جانپناه درزیریخچال زیبا،پرشیب ومنحصربه فردکسره داغ قراردارد.موقعی که به آن می رسیم احساس هیجان ناشی از صعود این یخچال وجودمان را ازشادی پر می سازد،برای صعودبه قله بجز مسیر یخچال که طی آن نیازمنددانش یخ نوردی وتکنیک های آن است می توان مسیررابه سمت راست اززیرسنگ های خردقله ادامه داد.آنگاه پس از رسیدن به نقطه ای در منتهی الیه یال غربی قله ازطریق یالچه کوچکی که توأم باعبور از میان دیواره های پرشیب ریزشی است،به سمت برج قله ادامه مسیرداده،باصعود با شیب بسیار تندی بربلندای یال غربی آن قرار می گیریم.(7).

کسره داغ دارای قله مخروطی شکل قابل توجهی نیست.قله مرکب ازدوتپه سنگلاخی نسبتاً همواراست که یخچال به صورت گردنه آنهارا از یکدیگر مجزا می سازد.

ازفرازه کسره داغ،درشمال شرق مخروط عظیم سبلان وهرم داغ ودرجنوب قله ایلگاروسایر بلندهای منطقه دیده می شوند.بهترین زمان برای صعود به قله اواسط مرداد ماه می باشد.

وضعیت زمستانی قله :همانند شرایط زمستانی حاکم بر کل منطقه سبلان می باشد.

نظرات بسته شده است.