گره زدن طناب به جسم ثابت روش ۲

این گره برای استحکام بیشتر گره روش 1 مورد استفاده قرار می گیرد.

1-همانند روش یک بار دیگر کلیه مراحل را تکرار کنید.
2-انتهای طناب را بکشید تا گره محکم شود . لازم به توضیح است که ابتدا از محکم بودن گره روش اول اطمینان حاصل کنید.

 

گره زدن طناب

 

شکل 1

 

گره زدن طناب

 

شکل 2

 

گره زدن طناب

 

شکل 3

نظرات بسته شده است.