یخچال زندان خط الرأس دنا

   

نام فارسی :  یخچال زندان خط الرأس دنا

 

 

موقعیت جغرافیایی

خط الرأس در طول شمال غربی ـ جنوب شرقی دنا در مرز استان اصفهان و کهکیلو یه بو یراحمد دارای قلل مرتفع بالا 400متری است که عمدتاًدرجناح شرقی این قلل ودرچاله های سایه داران آن برفچال یخچال های کوچکی قرار دارد.ازجمله یکی بزرگترین و دیدنی ترین این یخچال ها باید از یخچال زندان درقسمت  غربی رشته کوه فرعی تُل ما شکی درارتفاع 3900تا 4250 متری نام برد.

این یخچال حد فاصل جنوب قلل هرم و قزل قله و شمال سه قپه آسمانی دنا قرار دارد و بواسطه قرار گرفتن در گودال عمیق حد فاصل قلل یاد شده کمترین انوار خورشید را به خود جلب می نماید.

نظرات بسته شده است.