یخچال های تخت سلیمان (علم کوه)

   

نام فارسی :  یخچال های تخت سلیمان (علم کوه)

 

 

موقعیت جغرافیایی

مجموع یخچال های علم کوه واقع برفلاتی مرتفع درارتفاع تقربی 400متری درمیان قلل گرانیتی تخت سلیمان واقع گردیده اند. مجموع قلل تخت سلیمان دراستان مازندران بخش کلاردشت حدفاصله دره طالقان وجنگل ها عباس آباد وشهسوار منطقه ای بسیار سرد سیر وبرف گیر با قلل مرتفعی است که از آن می توان به عنوان بزرگ ترین ناحیه کوهستانی یخچالی درایران نام برد.ضمناًاین منطقه دارای بیشترین تعداد قلل بالای 400متر درکل کشور می باشد..مجموع یخچال های تخت سلیمان عبارتند از:سرچال،علم چال، تخت سلیمان،مرجیکش،خرسان،هفت خوان،چالون،شانه کوه واسپلیت.

یخچال سرچال

این یخجال درارتفاع تقریبی 4050مترتا4230متر درحدفاصله دوقله میان سه چال وتخت سلیمان قراردارد وسطح آن توسط سنگلاخ های وریزش های کوه پوشیده شده است.

یخچال علم چال

این یخچال بزرگ که درارتفاع تقریبی 400متر ی واقع است به علت آن که در گودی قرارگرفته وقلل اطراف عمدتاًاز4200تا4800مترارتفاع دارد ازنظر پنهان است. ابتدا ی یخچال اصلی در4200متری ودیواره شمالی علم کوه برافراز آن برافشته شده است.سطح یخچال توسط میزهای سنگی یخچالی وخرد شده درنواحی کناره آن پوشیده شده است.

یخچال تخت سلیمان

این یخچال با شیبی تند ازپایتخت درجناح شمالی قله تخت سلیمان درارتفاع 4350 متری تانزدیکی قله 4655 متری تخت سیلمان به صورت یک مرکز نسبتاً عریض یخچال بادو زبانه شرقی وغربی کشیده شده است وشیب آن درقسمت های شمالی تر بیشتر است.

یخچال مرجیکش

این یخچال درارتفاع 4340متری درگودی حدفاصله دویال قلل سیاه سنگ   ومرجیکش قرارگرفته وزبانه شمالی آن تا ارتفاع 4500متر ارتفاع می گیرد.سطح یخچال پوشیده از سنگلاخ است وریزش مدوام سنگ ازسمت قله مرجیکش برروی آن جریان دارد.

یخچال خرسان

 

این یخچال بزرگ در حدفاصله قلل مرجیکش وعلم کوه درجناح جنوبی این قلل واقع شده وازارتفاع تقریبی 4150تا4500متر،باعرض نسبتاًزیاد تازیرقله علم کوه به پیش می رود وقلل سوزنی ودیواره ای خرسان شمالی ومیانی وجنوبی درجناح غربی آن قرار گرفته اند.

یخچال هفت خوان

مجموعه بزرگ در طویل یخچال هفت خوان ازارتفاع 3950مترتا4400متربرروی گردنه هفت خوان امتدادیافته ودربستر خود تشکیل زبانه های کوچک یخچال به داخل دره های قلل هفت خوان رامی دهد.بعضی ازاین زبانه های تانزدیکی قلل باشکوه هفت خوان ارتفاع می گیرد.

وجود آبگیرهای متعدددربستر یخچال دارای اهمیت خاصی برخوردار است.درجناح شمالی این یخچال قلل نگین وتخت سلیمان ودرسراسر امتداد جنوبی آن قلل مضرس وداندانه دار هفت خوان ازارتفاع 4000مترتا 4537مترقراردارند.

یخچال چالون

این یخچال حد فاصل دوقله سیاه سنگ ودر چالون درارتفاع 3900تا4200متری قرار دارد ومیان این قله مرتفع را می پوشاند.

یخچال شانه کوه

این یخچال متصل به یخچال علم چال ازارتفاع 4230متردرنزدیکی قله 4400متری شانه کوه امتداد دارد.وجه تسمیه این یخچال عمدتاًبه دلیل نزدیک بودن آن به قله شانه کوه می باشد.

یخچال اسپیلت

زبانه عظیم ومرتفع یخچال اسپیلت به ارتفاع 600متری زبانه فرعی ازمجموعه یخچال های بزرگ هفت خوان ویکی از زیباترین یخچال ایران می باشد.این یخچال به صورت 3زبانه فرعی از جناح شمالی قله نگین برروی دیواره غربی علم کوه تا سوزنی اسپیلت در ارتفاع 4600متری امتداددارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.