یخچال های دماوند

   

نام فارسی :  یخچال های دماوند

 

 

موقعیت جغرافیایی

مرتفع ترین قله ایران،آتشفشانی خاموش درامتداد جاده هزار ازاستان مازندران،دارای یخچال های بزرگی است که درگرداگر این کوه بزرگ قراردارندوازجمله آنها می توان از یخچال  های یخاردر شرق،دوبی سل،سیویل وعروسک های ویخچال ها ی شمال،شمال غربی،غربی وجنوب شرقی آن نام برد.

 

یخچال یخار

درشرق دماوند یکی از بزرگ ترین ومرتفع ترین یخچال ها ایران قراردارد که سراسر شرق دماوند حد فاصله یال شمالی شرق ویال جنوبی شرق رادردره ای بزرگ،عمیق ریزشی به همین نام پوشانده است.این یخچال ازارتغاع تقریبی 3800متری تاقله به صورت زبانه های وسیع یخی درمیان شکاف های عمیق دیوار ه های سنگی شکل گرفته وتا نقطه به نام بام برفی بامحیطی سپیدومدور تاقله دماوندبه پیش می رود.دریخچال یخار به طور عمده می توان از6تا8زبانه اصلی یخچالی وتعدادی زبانه های کوچک تر نام برد.صعودازاین یخچال درفصول معتدل سال با خطر ات زیادی ازجمله ریزش سنگ،دربهار وریزش بهمن ها ی هولناک درزمستان نام برد.

 

یخچال سیوله

ویا به قول محلی هاسیله یکی دیگراز یخچال های بزرگ دماوند است که درجناح شمالی قله قراردارد.

این یخچال از دوتکه نسبتاًمجزا تشکیل شده یافته و به صورت بسیارعریضی حدفاصله یال پرشیب شمال شمال غربی دماوندتایال شمالی  قله فرار گرفته است.شیب آن بسیار تند است و ازارتفاع تقریبی 4100متری تا قله امتداد می یابد.درتابستان ریزش سنگ برروی آن بسیار زیادمی باشد.

سیوله دارای پیشانی های یخی ازنوع آبی رنگ وسبز درارتفاع 5200متری می باشد.سطح آن دارای خلل وفرج زیاد است وبواسطه وجود طوفان های مداوم قله،که مقادیر زیادی ازخاک های آتشفشانی رابرسطح یخچال می باشند  سیاه رنگ به نظر می رسند.

یخچال عروسک ها

این یخچال به صورت های پراکنده در ارتفاع 4500تا5100متری حدفاصله یال های شمال شمال شرقی قله درجناح شمالی آن ودرمیان یال ها  ویالچه های این بخش از کوه قراردارند.دامنه این یخچال ها محدوداست وطول هریک از آنها به طورتقربی 400تا500مترمیرسد. عروسک ها شامل 8 نقطه یخچالی کوچک وبزرگ می باشد.

یخچال دوبی سل

ویابه قول محلی ها دیوسر به صورت نوار کم عرض تری نسبت به سیوله ازارتفاع تقریبی 400متری به صورت زبانه بلند تا قله امتداد دارد. شیب آن بسیار تند است وبر روی آن ریزش های مداوم سنگ جریان دارد.

یخچال شمال غربی

این یخچال بزرگ درزاویه سایه دارشمال غربی کوه دماوند که ازکمترین زمان تابش نور خورشید برخوردار است تشکیل شده است وشامل دو محیط یخچال مجزاست که توسط یال های سرداغ تفکیک می شوند. شیب آن درقسمت های ابتدای متوسط ودر بالا تند یخی است.نسبت به دیگر یخچال های دماوند ریزش سنگ به صورت کمتر برروی آن وجوددارد وبه همین علت درتابستان ها ازشفافیت بیشتری برخورداراست.

یخچال شمال غربی به طور تقریبی ازارتفاع 4300متری تا قله امتداد می یابد.یال مرکزی شمال غربی دماوند درارتفاع 5300متری به داخل این یخچال فرو می رود.

یخچال غربی

این یخچال به صورت های پراکنده ازکوچک تابزرگ وموازی درجناح های مختلف یال غربی دماوند به چشم می خورند که بزرگ ترین آنها درشمال پناهگاه سیمرغ ازارتفاع 4300مترتا نزدیکی قله در دره ای تنگ  وپرشیب باکمترین ریزش سنگ دیده می شود ودویخچال کوچک تر آن در کناریکدیگر درارتفاع 4500تا5000متری تا نزدیکی یال شمال جنوب غرب تشکیل  شده است.

یخچال جنوب شرق

ابن یخچال ازجمله پرشیب ترین طولانی ترین وکم عرض ترین یخچال دماوند است که ارتفاع تقریبی 4500متری تا قله امتداد می یابد.عرض آن به طور متوسط بین 200تا300متروسطح آن براثرریزش های سنگ سیاه رنگ به نظر می رسد.این یخچال دردره ای تنگ ریزشی حد فاصله یال جنوب شرقی تایال جنوب جنوب شرقی قله قراردارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.