یخچال های سبلان

   

نام فارسی :  یخچال های سبلان

 

 

موقعیت جغرافیایی

قله سبلان به ارتفاع 4811متردراستان اردبیل ازجمله مرتفع ترین قلل منفرد ایران محسوب می گردد.پیرامون سبلان را قلل مرتفعی چند ی احاطه نموده است که عبارت از :هرم داغ،کسرداغ،ایلگار،یای پاخ وقوشالار. دراطراف این ارتفاعات که هریک درنقاط مختلف قله اصلی سبلان قرار گرفته اند یخچال کوچک وبزرگ  چندی مشاهده می گردد که اسامی آنها عبارت است از:یخچال بزرگ شمالی سبلان،یخچال هرم داغ،یخچال کسرداغ ویخچال شرق سبلان.

 

یخچال شمالی

این یخچال بزرگ ومرتفع که دقیقاًدرجناح شمالی قله قرارگرفته وازدور دست های هرنقطه از شهرها ی مشگین ولاری به وضوح مشخص می با شد،از ارتفاع 4150مترشروع شده تاقلل سبلان امتداد دارد.عرض این یخچال زیاد است وباشیب بسیار تندی درپی یک شکاف یخچالی به قله می رسد.ریزش سنگ دراطراف یخچال  وجودداردودرپاییز ازیخ مستحکم  برخوردار می شود.

 

یخچال هرم داغ

درکاسه بزرگ غربی قلل هرم وکسره داغ یخچال بزرگی قراردارد که شعبات آن به صورت زبانه های مرتفع دردل شاخک های هرم داغ ارتفاع گرفته است.

عرض این یخچال بسیار زیاد است وزبانه  های آن باشیب تندی به لبه خط الرأس قلل هرم داغ می رسند.

یچال کسر داغ

دوقسمت مجزااز یخچال کسره داغ در ارتفاع 400الی 4350متر،دوجناح شمال وشمال شرقی این قله مرتفع را دربرگرفته اند.این دویخچال راگرده ای سنگی وریزشی ازیکدیگر جدا می نماید.  درحاشیه هر دو یخچال کسره داغ نزدیکی گرده  فوق الذکر ریزش سنگ جریان دارد.

 

یخچال شرقی سبلان

تکه یخچال شرقی سبلان واقع درلبه یال شرقی قله به سمت شمال ازجمله یکی دیگراز دیدنی های سبلان به شمار می آید. این یخچال ارتفاع 3900متر تا4500متردرزیرقله محراب ارتفاع گرفته وازپیچ یخچالی خاصی برخوردار است.شیب آن در قسمت های انتهایی تند وکمی ریزشی است.

ازجمله دیگریخچال های سبلان می بایدازنقاط کوچکتری چون یخچال های شمال غربی،تکه برفچال جنوبی قوشالارویخچال های کوچک حد فاصل هرم داغ وکسره داغ نام برد.

نظرات بسته شده است.