یلوه ی آبی

نام علمی : Rallus Aquaricus

نام انگلیسی:  Water Rail    

نام فارسی: یلوه ی آبی 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 27 سانتیمتر طول دارد. پرنده ای محتاط است و به دشوار و به ندرت ، در حالی که در حاشیه ی نیزار یا بر سایر پوشش گیاهی آبی راه می رود، دیده می شود. ازچنگر نوک سرخ کوچک تر است و از سایر یلوه ها به واسطه ی منقار قرمز رنگ ، که اندکی حالت خمیدگی رو به پایین دارد و پاهای بلندش، متمایز می شود. در پرنده ی نابالغ، روتنه تیره با لکه های قهوه ای، پرهای زیر دم سفید و زیر تنه، گلو و سینه خاکستری مایل به آبی یکدست، که در پهلوها رگه های پهن قهوه ای تیره و سفید دارد ، دیده می شود. پرنده ی جوان کمرنگ تر و دارای خال های خاکستری تر، زیر تنه ی آبی کمرنگ و منقار سیاه است.

صدا: صدای این پرنده غرغر مانند است که از درون نیزار به حالت خرخر و در بهار، شبیه «ثروت-ثروت» از نر و ماده شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق باتلاقی و تالاب های با پوشش گیاهی متراکم به سر برده و درحاشیه ی نیزارهای یا میان بوته های جگن، در ناحیه ی کم عمق آب، آشیانه می سازد. در ایران، به طور کلی، بومی و نسبتا فراوان است.

حفاظت: جلوگیری از انهدام تالاب های با پوشش نیزای و جگنزارها برای حفاظت از این پرنده کافی به نظر می رسد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.