یلوه ی خالدار

نام علمی : Porzana Porzana

نام انگلیسی:  Spotted Crake    

نام فارسی: یلوه ی خالدار 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: ای پرنده، 23 سانتیمتر طول دارد. یلو های است با سر کوچک و بد تقریبا گرد و اندکی کوچکتر از یلوه ی آبی، شبیه یلوه ی کوچک ؛ اما دارای خال های سفید فراوانی است. منقار کوتاه و زرد با قاعده ی قرمز؛ رگه های سیاه و سفید فراوانی در زیر شکن  پهلوها و پوشش زیردم نخودی دیده می شود. پاها سبز رنگ است و هنگام راه رفتن دم را بالا برده؛ آن را تکان می دهد. پرنده ی حوان فاقد رنگ خاکستری سر بوده و گلو سفید و زیر تنه قهوه ای با خال های سفید است. به دشواری پرواز کرده و اغلب مخفی می شود.

صدا: صدای این پرنده، آهنگین و سوت مانند شبیه «ویت-ویت» می شود که هنگام تاریکی و در طول شب آن را تکرار می کند.

زیستگاه: این پرنده در حاشیه ی رودخانه ها و آبگیرهای پر گیاه حاشیه ی تالاب ها به سر برده و در پوشش فشرده ی گیاهی با آب های بسیار کم عمق آشیانه می سازد . در ایران نیمه مهاجر و نسبتا فراوان است.

حفاظت: حفاظت این پرنده شبیه یلوه آبی است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.