سسک جگنزار (سسک تالابی راه راه)

نام علمی : Acrocephalus Schoenobaenus

نام انگلیسی: Sedge Warbler    

نام فارسی: سسک جگنزار (سسک تالابی راه راه)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 13 سانتیمتر طول دارد و پرنده ای تالاب زی، با اندازه ی متوسط، راه راه کمرنگ و نوار ابرویی نخودی است. با سسک ابروسفید اشتباه می شود. اما به واسطه ی نوار ابرویی نخودی که د رنزدیک پس سر باریک می شود و نیز تارک تقریبا کمرنگ تر، گوشپرهای کمرنگ تر و نخودی تر، روتنه ی نخودی، پهلوها نخودی زرد رنگ و پرهای پوششی زیر دم سفید نخودی است.

صدا: صدای این پرنده شبیه سسک نیزار است. اما اغلب از سایر پرندگان تقلی می کند و عمدتا شبیه« چه ک» یا «تررر» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق نیزاری و باتلاق ها به سر برد ه و درهنگام مهاجرت؛ در اراضی خشک تر دیده می شود و درون پوشش گیاهی متراکم آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها به صورت مهاجر عبوری فراوان است، و در همه ی زیستگاه های مناسب احتمال دیده شده این پرنده وجود دارد.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد، اما بررسی وضعیت پراکندگیش در ایران ضرورت تام دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.