مرور رده

مساجد استان اردبيل

مسجد اعظم اردبیل

این بنا که درانتهای بازار زر گران واقع است و ازبزرگترین مساجد شهر محسوب می شود، مربوط به دوره قاجاریه است؛ اما بازسازی و نوسازی های صووت گرفته ، آن را به مسجد نوسازی تبدیل کرده و درحال حاضر، تنها به واسطه مشابهت های چندی که گنبد مقبره…