مرور رده

جزایر دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه دارای 102 جزیره کوچک و بزرگ است که از این میان 9 جزیره از اهمیت بیشتری برخوردارند. در چند سال اخیر و با کاهش ارتفاع آب این دریاچه جزایر جدیدی نیز پدیدار گشته اند که هنوز نامگذاری نشده اند و چندین جزیره نیز به خشکی متصل شده اند. در زیر نام 102 جزیره درج گردیده است و لینکهای این صفحه به 9 جزیره حائز اهمیت این دریاچه پرداخته است.