مرور رده

غارهای طبیعی

غار فارسان، قاین

نام انگلیسی:  Farsan Cave نام فارسی :  غار فارسان در ۸۸کیلومتری شمال غرب قاین و ۵کیلومتری شمال روستای ثغوری بر دامنه جنوبی یک کوه بزرگ با سه دهنه دیده می شود . در محل از آن به نام غار فارسان .غار سفید .فارس و پارسان نیز دیده…