مرور رده

کویرها و بیابان‌های خور و بیابانک

در حاشیه جنوبی و جنوب شرقی کویر مرکزی ایران، کویرها و بیابان های پراکنده ای وجود دارند که به واسطه شهرت روستای مصر به منطقه هدف گردشگری طبیعتگردان تبدیل شده اند.

گذر از کویر نمک پس از صد سال

گروه 5 نفره شبكه زیست محیطی خراسان جنوبی با 3 شتر و 2 شتربان مسیر خور، طبس را پس از یكصد سال از پیمایش «سون هدین» سوئدی دوباره شناسایی كردند. این مسیر كه در زمانهای قدیم محل عبور كاروانهای متعدد بود، امروزه دیگر مورد…

سفر به سکوت

ساعت 6.30 صبح پنج شنبه از تهران براه افتادیم. جمع صمیمی دوستان بار دیگر قصد سفری چند روزه به نواحی کویری داشت. این بار مقصد بخشهای جنوبی دشت کویر بود. از روز قبل از سفر، باران بی امان باریده بود، و نگران لغو سفر بودم. خوشبختانه همه چیز…