مرور رده

استان بوشهر

استان بوشهر يكي از جنوبي ترين استانهاي كشور است كه در جنوب غربي ايران و در فاصله 27 درجه و 18 دقيقه تا 30 درجه و 14 دقيقه عرض جغرافيايي و 50 درجه و 8 دقيقه تا 52 درجه و 57 دقيقه طول جغرافيايي واقع گرديده است. اين استان از شمال به استانهاي خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد، از جنوب به خليج فارس و استان هرمزگان، از مشرق به استان فارس و از غرب به خليج فارس محدود بوده و با 625 كيلومتر مرز آبي، طولاني ترين همسايگي را با آبهاي نيلگون خليج فارس دارد. استان بوشهر با 5/23167 كيلومتر مربع وسعت حدود 4/1 درصد از مساحت كل كشور را به خود اختصاص داده و از اين لحاظ هفدهمين استان كشور محسوب مي گردد . در سال 1385 استان بوشهر داراي 9 شهرستان شامل بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتي، كنگان، دير، گناوه ، ديلم و جم ونيز 22 بخش، 43 دهستان و 29 شهر بوده است. تعداد آباديهاي استان نيز 878 مورد بوده است . جمعيت استان 886267 نفردر سال 1385 بوده است كه 16/65 درصد آن شهرنشين و 23/34 درصد آن روستايي و 61/0 درصد آن غير ساكن مي باشند.