مرور رده

پروانه‌های ایران

اهمیت اقتصادی و حفاظت از پروانه ها

پروانه ها فواید اقتصادی بسیاری نیز دارند ؛ آنها موجب انتقال گرده در گیاهان غذایی و زینتی می باشند . بعضی از پروانگان بعنوان موضوعات بسیار با ارزش تحقیقاتی در زمینه های وراثت ، پراكندگی جغرافیایی ، علم هماهنگ شدن جانداران با محیط و چگونگی…

دوره زندگی پروانه ها

پروانه های بالغ معمولا عمر كوتاهی دارند و باید مثل بیشتر حشرات قبل از بلوغ كامل از سه مرحله عبور كنند : الف –دوره جنینی در داخل تخم ب- مرحله لاروی ( Larvae) ( نوزادی) بعد از بیرون آمدن از تخم ج مرحله شفیرگی (…

اندام شناسی پروانه ها

دهان پروانه ها با حشرات دیگر تفاوت دارد و از دو رشته بلند تشكیل شده كه در قسمت داخلی هر كدام شیاری وجود دارد كه در مجموع به شكل یك لوله مكنده یا خرطوم مشاهده می شود . این لوله گاهی از بدن خود پروانه نیز بلندتر است و جهت مكیدن شهد از…