مرور رده

راسته گاو‌های دریایی

پستانداران آبزي بزرگي هستند كه از نظر ظاهري شباهت به فك‌ها دارند. ولي از نظر برخي از خصوصيات از قبيل دندان‌ها به سم داران بسيار نزديكترند. پوزه آنها نسبتاً پهن است و به طرف پايين خميدگي دارد، لاله گوش ندارند، چشم‌ها كوچك است. در جلوي پوزه دو سوراخ بيني دارند كه براي جلوگيري از ورود آب به داخل آنها به وسيله سرپوشي قابل انسدادند. دست‌ها به شكل باله تغيير فرم يافته‌اند، پا ندارند، دم نيز به باله دمي پهن و بيل مانندي تبديل شده است. اين حيوانات گياه خوارند. اغلب به صورت اجتماعي در آب‌هاي غرقابي ساحلي و گاهي رودخانه‌ها زندگي مي‌كند. راسته‌گاوهاي دريايي داراي دو خانواده و چهار گونه است كه يك گونه آن از آبهاي ايران گزارش شده است.