مرور رده

توصیفات ادبی کویر

کویرگردی یا کویرنوردی مدت زیادی نیست که وارد ادبیات گردشگری ایران شده‌ است. دليل اين تاخير شايد عدم شناخت کویر باشد چرا كه استنباط مردم عادی از طبیعتگردی یافتن آب و درخت و سایه است.
اما در این میان کسانی هم هستند که عاشق طبیعتند و انواع آن را تجربه می‌کنند. کویر و شب و سکوتش مورد توجه بسیاری است. جدا از افرادی که از خارج کشور به قصد دیدن کویر می‌آیند هموطنانی هم هستند که این طبیعت زیبا را کشف کرده‌اند و نه فقط به چشم یک گردشگاه، بلکه به عنوان یک علاقه به آن نگاه می‌کنند.

نامت کویر است

تمام هستی من حرفهایی ایست كه تو نزده ای و من شنیده ام تمام حرفهایی كه من زده ام و تو نشنیده ای، نه ، نه … ، شنیده ای ، تو شیفتگی مرا در حاله ماورائی تمام گفته ها و نگفته هایم دیده ای تو دیده ای كه چگونه تك تك سلولهایم…