آب و هوای کویر لوت

اطلس آب و هوائی ایران مشخصات آب و هوائی مشرق ایران را تا اندازه‏ای روشن کرده‏ است ولی چون در نزدیکی لوت ایستگاههای هواشناسی مناسبی وجود ندارد ما از خصوصیات‏ آب و هوائی مرکز لوت اطلاع درستی نداریم مثلا مقدار بارندگی در صحرای لوت کمتر از صحراهای شمالی نیست و در حدود 100 میلیمتر متوسط سالیانه است ولی در خصوص گرما و وضع بادها موضوع ساده نیست زیرا با ملاحظهء وضع طبیعی حوضه درجهء گرمای آن میتواند با نواحی اطراف‏ فرق کند متوسط سالیانهء درجهء گرما طبق اطلس مزبور 20 تا 25 درجه و سردترین ماههای سال‏ که دی باشد در مرکز در حدود 15 درجه و در دشتهای اطراف ده درجه است.لوت بنابراین‏ زمستانهای نسبتا سرد دارد و در شهداد در اوائل دیماه چند شب گرماسنج به زیر صفر رسید و آب‏ یخ زد.شبهائیکه در مرکز لوت گذرانده‏ایم سرد بود و گرماسنج تا 3 درجه زیر صفر را نشان‏ میداد.یخ‏بندان گواینکه در اطراف لوت خارق العاده نیست ولی نادر است.در اسفند ماه هوا گره میشود و متوسط روزانه در حدود 20 درجه است.در اردیبهشت متوسط روزانه 20 و در تیر ماه 35 و در شهریور ماه 30 درجه است.حداکثر درجهء حرارت روزانه در دی 20 درجه در اسفند ماه 30 درجه و در اردیبهشت و خرداد 40 درجه و در تیر و مرداد در مرکز لوت 45 درجه‏ است.بنابراین لوت تابستان بسیار گرمی دارد.استراتیل زوئر در تابستان گرمای کوهپایه را اندازه‏ گرفته و با ملاحظهء پستی چالهء مرکزی و گرم شدن هوا در چاله باین نتیجه رسیده است که گرم‏ ترین نقاط دنیا در صحرای ترابلس یا در دره مرگ مغرب آمریکا نیست بلکه باید در مرکز لوت‏ ایران به 60 درجه برسد.

مسئله مهم در سنجش عوامل جوی فشار هوا و بادهاست.شناسائی جهت بادهای‏ اصلی و فرعی و موسم وزش باد برای توجیه و بیان شکل ناهمواریهای صحرائی و مخصوصا تپه‏های شنی لازم است.سنجش عوامل جوی حاصله از دستگاههای دور از لوت نمیتواند وضع‏ داخله لوت را معین نماید.بدین جهت برای شناسائی کامل مسائل آب و هوائی مربوط بلوت‏ باید دستگاههای هواشناسی مطلوب را در داخلهء لوت ایجاد نمود و حتی در مرکز چاله یک‏ دستگاه هواشناسی خودکار ثابت قرار داد.

در برنامهء تحقیقاتی آتیه ایجاد 5 دستگاه در اطراف لوت لازم است از این 5 دستگاه‏ 3 دستگاه کاملا مجهز بوسائل اندازه‏گیری باد و فشار و درجه گرمای هوا و رطوبت و باران خواهند شد.دستگاه شهداد و نصرت‏آباد دستگاههای اگروکلیماتولوژی خواهند شد و با کمک این دو دستگاه میتوان تحقیقات میکروکلیماتولوژی برای مطالعهء زندگی نباتی در شهداد و نصرت‏آباد انجام داد.ایستگاه بم که دستگاه سینوپتیک دارد مجهز است و از آمار آن هم‏اکنون استفاده‏ میشود.در کشیت و دمسلم هم دو دستگاه کلیماتولوژی ایجاد میشود و سعی خواهد شد که‏ یک دستگاه خودکار در مرکز چاله لوت نصب گردد.ایجاد دستگاههای مزبور باید هرچه‏ زودتر انجام گردد که نتایج حاصله در مدت چند سال بتوانند مورد استفاده علوم دیگر از جمله‏ ثبات‏شناسی و حیوان شناسی و کشاورزی قرار گیرند. از هم‏اکنون مطالعهء عوامل جوی طبق آمار موجود شروع شود و مخصوصا جریان هوا و بادها در اصفهان و یزد و طبس و بیرجند و بم و جاسک و چاه‏بهار مطالعه گردد و بالاخره با ایجاد دستگاههای مزبور و عوامل جوی موجود وضع فشار هوا در مرکز لوت و تغییرات محلی این مرکز فشار شناخته شوند.

نظرات بسته شده است.