آشنایی با گزینه های اضافی دستگاه GPS

RINO صفحه ارتباط رادیویی در دستگاههای سری
قابلیت RINO ( Radio Integrated and navigation in outdoor ) دستگاههای سری
ارتباط رادیویی با مدلهای همانند خود را دارا می باشند . به عبارتی ، می توانید با استفاده از دو دستگاه
این مساله یک تحول در امر جهت ، GPS با همدیگر ارتباط رادیویی برقرار کنید . در مورد RINO
یابی است که شما بلافاصله و در عرض چند ثانیه می توانید موقعیت خود را روی کره زمین شناسایی
نمایید . اما مساله مهم تر این بود که شما می توانستید این موقعیت را به اطلاع دوستانتان برسانید و
این قابلیت را برای شما فراهم ساخته RINO مسیری را که طی نموده اید به آنها اطلاع دهید . سری
است . این دستگاهها برای فعالیتهای خطرناکی مانند اسکی کوهستان بسیار مناسب می باشند . به عنوان
کردن Page مثال در صورتیکه شما یکی از نفرات تیم باشید و برای شما مشکلی پیش بیاید با
دوستانتان می توانید موقعیت خود را به آنها اطلاع دهید . این مساله یک تحول در بحث امداد و نجات
می باشد
 

 

RINO نحوه کار با صفحه رادیوی دستگاه


وارد BOB شما می توانید نام خود را وارد نمایید . به عنوان مثال ، در اینجا نام ، Name در قسمت
در یک منطقه در Rino شده است . این مساله در جایی اهمیت دارد که تعدادی نفر با دستگاههای
کنید اولین چیزی که برای آنها به نمایش Page حال فعالیت می باشند . در صورتیکه شما دوستانتان را
در می آید نام و سمبل انتخابی شما می باشد . با این گزینه دوستانتان متوجه خواهند شد که چه کسی
کرده است . همچنین می توانید یک سمبل را به عنوان نماد خود انتخاب نمایید . Page آنها را
که FRS ( Family Radio Service ) می توانند در دو مد کار کنند . مد ، Rino دستگاههای
یک فرکانس رادیویی عادی است و در صورت استفاده از این فرکانس ، ممکن است صدای شما بر
GMRS ( General Mobile Radio روی دستگاههای بیسیم دیگر نیز شنیده شود . مد
که این مد در ایران فعال نمی باشد و شامل ایستگاههایی می باشد که سیگنال را تقویت Service )
می کنند و برد بالایی را برای آن فراهم می نمایند
همچنین شما برای اینکه بتوانید با دوستانتان ارتباط برقرار کنید باید در یک فرکانس کاری مشابه باهم
انجا م دهید . جهت برقراری Code و Channel ارتباط برقرار کنید . این کار را از طریق تنظیم
ارتباط این دو عدد باید مشابه باشند

با انتخاب این گزینه می توانید شروع به پیدا کردن فرکانسهای موجود در منطقه نمایید . : Scan
در این قسمت می توانید شروع به مانیتور کردن صدای موجود در فرکانس انتخابی نمایید : Monitor
: Rino در دستگاههای سری Setup . تنظیمات صفحه
در این قسمت ، تنظیمات اصلی صفحه رادیو توضیح داده خواهد شد


و یا غیر فعال  ( Enable ) فرستادن موقعیت ) : این گزینه می تواند فعال ) Send Location
GPS کردن موقعیت شما بر روی Page باشد . در صورت فعال بودن این گزینه ، با Disable
های دیگر فرستاده می شود و در صورت غیرفعال بودن ، موقعیت شما فرستاده نخواهد شد
در صورتیکه فردی موقعیت خود را برای شما بفرستد ، شما می توانید انتخاب : Allow Polling
کنید که موقعیت فرد را دریافت نمایید و یا اینکه دستگاه شما این موقعیت را نگیرد . اینکار را از طریق
فعال / غیر فعال کردن این گزینه امکان پذیر می باشد
دستگاه خود را برای فرستادن / GMRS در این قسمت ، شما می توانید توان : GMRS POWER
دریافت کردن سیگنالها تنظیم نمایید
در صورت فعال بودن این گزینه ، صدای شما قبل از فرستاده شدن به صورت کد در : Scramble
می آید تا امنیت ارتباط رادیویی شما برقرار شود
این گزینه می تواند با گوش دادن به ایستگاههای هواشناسی ، وضعیت هوا را : Weather Alert
برای شما بازگو کند ( این گزینه در ایران فعال نمی باشد)
خود را انتخاب نمایید . Headset در این قسمت می توانید نوع : Headset Type

: Rino خاصیت منحصر بفرد سری
بسیار محبوب شده اند . در این حالت Peet To Peer به دلیل خاصیت ، Rino دستگاههای سری
کردن دوستانتان ، مسیر و جهت حرکت و موقعیت فعلی خود را برای آنها Page شما می تواند تنها با
ارسال نمایید . این مساله در بحث امداد و نجات یک تحول به حساب می آید
نکته : هنگامیکه نیاز به رادیوی خود ندارید آن را خاموش نمایید . این مساله در مصرف باطری دستگاه
شما تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت . GPS
Colorado و Oregon سری
جدید به کار GPS کردن اطلاعات : یکی از خصوصیاتی که در دستگاههای Share خاصیت
کردن اطلاعات در دستگاهها می باشد . به این صورت که دستگاهها Share گرفته شده است خاصیت
در فاصله کم نسبت به هم قادر به فرستادن و دریافت اطلاعات همدیگر می باشند
به شمار می آید . هنگامیکه شما بر GPS دریافت نقشه توپوگرافی : این یک تحول در دستگاههای
روی یک نقشه دیجیتال قرار دارید از پستی ها و بلندی ها و شکل توپوگرافی منطقه خبر ندارید . این
GPS گزینه که در این سری عرضه شده است امکان نصب نقشه های توپوگرافی را بر روی دستگاه
شما میسر می سازد . ( البته قابل ذکر است که این نقشه ها ، در حال حاضر برای مناطق خاصی از امریکا
در دسترس می باشد و نقشه هایی است که به صورت پایه بر روی دستگاه نصب شده است

نظرات بسته شده است.