آنچه در باره نقشه گرافیکی باید بدانیم


در نقشه گرافیکی،نقشه اصلی و نقشه های جزئی دیگری را که نصب نموده اید،نمایش داده می
شود.نقشه اصلی شامل شهر های بزرگ،جاده ها ،بزرگراه ها ست درصورتیکه نقشه های جزئی شامل
Points of خیابانهای کوچکتر،آدرس ها،تقاطع ها و چهار راه ها و نقاط مورد علاقه شماست
منتثل شده و با استفاده از MapSource به GPS نقاط ،مسیر ها و رد پاهایی مه از روی . Interest
تهیه گردیده است بروی نقشه گرافیکی قابل نمایش است.مسیر های به شگل یک MapSource
خط رنگی دیده می شوند و مسیرهایی که انتخاب نشده اند ارغوانی رنگ هستند.نقاط به هر یک با
یک نشانه و نام دیده می شوند.مسیر ها بصورت یک خط سفید هستند.نقاط مورد علاقه شما بایک نماد
خاص و نیز با برخی از آنها با فونتی دیگر نشان داده می شوند
Graphic Map Tips
 جهت انتخاب یک آیتم بر روی نقشه در ابتدا بروی ابزار کلیک کرده و سپس بر روی آیتم
مورد نظر بروی نقشه کلیک نمایید
 اگر در یک نقطه از نقشه چندین آیتم دیده می شود،بر روی آن مکان کلیک راست کرده و
آیتم مورد نطر خود را از لیست بوجود آمده انتخاب نمایید
 کارهای گوناگونی را کلیک راست بر روی نقشه گرافیکی می توانید انجام دهید

که در سمت چپ صفحه نمایش دیده می شود؛نقاط،مسیر ها ،ردپا ها و Data Tabs
را نشان می دهد.جهت نمایش آنها بر روی نقشه بر روی آن کلیک راست Map Sets
را بزنید. Show Selected Item on Map کرده و گزینه
میزان جزئیات نمایش داده شده بر روی نقشه Map Detail Selector  با استفاده از
بیشترین جزئیات نمایش داده می Higher گرافیکی توسط شما قابل تغییر است.با انتخاب
شود
• برخی از نقشه ها دارای محدودیتی هایی هستند که این محدودیت های شامل چاپ نقشه و
جزئیات نمایش داده شده یک منطقه می باشند.درصورتیکه شما از محصولاتی استفاده می
کنید که دارای این محدودیت است،با پیغامی مبنی بر این محدودیت مواجه می شوید
Setting Display Preferences
می توانید آنچه را که در نقشه نشان داده می شود،سفارشی کنید؛مانند میزان جزئیات نمایش داده شده
نوع آیتم ها و فونت نقشه
To set display preferences:
انتخاب کنید. Edit را از منوی Preferences  گزینه
کلیک نمایید. Display بر روی برگه
 فیلد های زیر را تغییر دهید
هایی را که از روی جزئیات نقشه لود Point of Interest سرویس ها و :Services
این آیتم ها در زمانی که نقشه در Automatic می شوند را نشان میدهد.با انتخاب وضعیت
صرفنظر از مقیاس زوم ON مقیاس کوچک زوم شده است نمایش داده می شوند.در وضعیت
را انتخاب Off نقشه نمایش داده می شوند.اگر نیاز به نمایش این آیتم ها نمی شود وضعیت
کنید
میزان بزرگی یا کوچکی نماد های نقاط و آیتم های نقشه است.نماد :Symbol Size
16 جهت صفحات نمایشی با میزان رنگ 256 توصیه *16 Pixels های کوچک با اندازه
24 جهت صفحات نمایشی با میزان رنگ *24 Pixels می شوند و نمادهای بزرگ با اندازه
32-bit. بالا مانند
.MiniMap اندازه کوچک یا بزرگ برای :MiniMap Size

مقدار سایه روشن در عوارض زمینی در صورتیکه :Terrain Shading
آن را پشتیبانی کند. MapSource
در نقشه. Route Avoidances نمایش یا عدم نمایش :Route Avoidances
Spot Soundings (BlueChart users)
Light Sectors (BlueChart users)
و اندازه متون و Style، به شما اجازه تغییر در نوع فونت :Change Map Font
برچسب های نقشه را می دهد
برای ذخیره سازی تغییرات کلیک نمایید. OK 4. بر روی دکمه
Moving the Graphic Map
چندین روش حرکت بر روی نقشه (حرکت افقى داده گرافیکى در عرض یک صفحه نمایش) جهت
نمایش مناطقی که خارج از دید محدود صفحه نمایش است وحود دارد
(Panning) لغزاندن تصویر
در گرافیک کامپیوترى، روشى براى نمایش تصاویر بزرگ تر از محدوده نمایشى صفحه
نمایشگر است که در آن تصویر به آرامى به یکى از چهار جهت اصلى لغزانده مى شود تا
محدوده هاى خارج از پنجره نمایشى قابل رؤیت گردند
کلیک نمایید،نشانگر ماوس را روی نقشه ببرید.با کلیک کردن و Hand  بر روی ابزار
نگهداشتن دکمه سمت چپ ماوس و حرکت ماوس در جهتی که می خواهید نقشه حرکت
در آن جهت حرکت کند
های سمت راست و پایین صفحه نمایش. scroll bars استفاده از
 کلیک بر روی یک نقطه نقشه و سپس استفاده از کلید های جهتی بالا،پایین،چپ و راست
نگه داشته شود و کلید های Ctrl کیبورد برای حرکت جزئی بر روی نقشه.مادامیکه کلید
جهت دار زده شود ،مسافت بیشتر روی نقشه حرکت می کنید
نگه داشته و روی یک نقطه از نقشه کلیک Ctrl کلیک نمایید. کلید zoom  بر روی ابزار
نمایید.نقطه انتخاب شده در مرکز نقشه قرار گرفته و بر روی آن زوم می شود
Zooming In and Out on the Map
Point of با زوم بیشتر بر روی نقشه گرافیکی جزوئیات بیشتری مانند خیابانها،ویژگی های نقشه و
به نمایش در می آیند. (Interest
می توانید میزان جزئیات نقشه گرافیکی را تعیین کنید Map Detail Selector نکته:با استفاده از
از چندین روش جهت زوم بر روی نقشه می توان استفاده کرد
. Zoom Out و Zoom In  با استفاده از دکمه های
.Map Scale Selector  انتخاب مقیاس نقشه با استفاده از ابزار
کلیک نمایید،نشانگر ماوس را روی نقشه ببرید. با کلیک کردن و Hand  بر روی ابزار
نگهداشتن دکمه سمت چپ ماوس و ایجاد یک شکل مربع در منطقه ای که می خواهید روی
آن زوم شود.در قسمتی که آن مربع کوچک قرار گرفته است ،نقشه زوم می شود
و با کلیک بر روی Zoom in  با انتخاب ابزار زوم،با کلیک بر روی دکمه سمت چپ ماوس
می شود. Zoom out دکمه سمت راست ماوس
سپس مقیاس مورد نظر را . View از منوی Change Map Scale  انتخاب گزینه
انتخاب نمایید
و Zoom In صفحه کلید جهت Minus (-) و Plus (+)  با استفاده از کلید های
.Zoom Out
Using the MiniMap
یک نمای کاملا باز و احاطه کننده بر بخش قابل رویت نقشه گرافیکی را به ما Mini Map
می توان بر روی نقشه حرکت Mini Map نمایش می دهد.با کیلک برو روی آن و حرکت دادن
کرد
را از منوی Show/Hide MiniMap گزینه MiniMap جهت نمایش یا عدم نمایش
به این ترتیب عمل نمایید: MiniMap انتخاب نمایید.و نیز برای تغییر سایز پنجره View
Edit > Preferences > Display

روی پنجره بالا کلیک کرده و آن را نگه دارید و به MiniMap برای تغییر در محل قرار گیری
بصورت MiniMap کنید Zoom Out محل جدید انتقال دهید.اگر بر روی نقشه با مقیاس بالا
مجددا نمایش داده می شود. Zoom In اتوماتیک حذف می گردد و در صورت
 

نظرات بسته شده است.