تاریخچه و علت پیدایش GPS

 نمود؟!! … GPS چرا وزرات دفاع امریکا اقدام به ایجاد سیستم
 درروزهای انتهائی مسابقه تسلیحاتی، توانائی هدفگیری تأسیسات موشکی جماهیر سوسیالیستی
 شوروی درخاک شوروی ودرسکوهای موشکها، که بتواندبادقتی بسیارزیادی انجام شوداین امکان را
 به نیروهای امریکائی میدادتا تعادل قدرت رادراین مسابقه تسلیحاتی، بسودخودرقم بزنند
 برای هدفگیری تأسیسات موشکی دشمن، لازم بود تا محل استقراردقیق سایت موشکی خودی
 دقیقاَ قابل تایین باشد. این عمل برای سایتهای موشکی مستقردرخشکی کاردشواری نبود، امااگر
 قراربود که چنین حمله موشکی ازدریا و یا ازطریق زیردریائی ازاعماق دریا انجام شود، این امربا
 اشکال مواجه میشد. ازاین رو تعیین وحفظ موقعیت دقیق سایت موشکی خودی نسبت به هرنقطه
 GPS(Global Positioning درروی کره زمین منجربه ایجاد سیستم تعیین موقعیت جهانی
 گردید. System)
 بشرهرروزبه دنبال پیدا کردن راه جدیدی جهت ناوبری مطمئنتربود. دردوران جنگ سرد و پس از
 در 7دسامبر 1941 آمریکاییهااحساس خطر کردندو با دلیل Pearl harbor حمله غافلگیرانه به
 نمودند. GPS نگرانی ازآغاز جنگ ناگهانی و ازدست دادن مستعمراتشان شروع به طراحی
 
 درسال 1972 وزیر دفاع وقت ایالات متحده خطاب به پژوهشگران جوان گفت ماچرا نباید یک
 سیستم موقعیت یاب دقیق هواپیمای نظامی رادراختیارداشته باشیم. به این ترتیب، پیشرفته
 متولد شد که درراستای تعیین مکان GPS ترین وجدیدترین سیستم ناوبری جهانی، یعنی
 وزمان جغرافیایی در بسترهوانوردی به سرعت فراگیرشد
 ها بسیار GPS های اولیه بسیارپیچیده بودند و کارباآنهابسیار سخت بود. به مرور زمان GPS
 پیشرفتهتر شدندولی این دستگاه فقط در اختیار وزارت دفاع آمریکا بودوهیچ سازمانی دیگر قادر
 به استفاده از تکنولوژی نبود. پس از سقوط هواپیمای 007 کرهای درروسیه یه خاطر ناوبری
 برای عموم آزاداست. GPS اشتباه، ریگان اعلام کرد که استفاده از
 به ظهوراینترنت خیلی شبیه بود . یعنی در سال 1978 فقط یک GPS جالب است بدانیم تولد
 ماهواره به فضا پرتاب شد و به مرور به 12 فروند رسید که امروزه این تعداد به 24 فروند رشیده
 است
 راکه برای مقاصد نظامی طرح شده بود در سطح بین- GPS درسال 1980 دولت آمریکا استفاده از
 المللی و فراگیر بلامانع اعلام کردکه امروزه بااستفاده ازچهارماهواره درپرواز، اطلاعات دریافتی
 آنالیزشده و روی مونیتور وکابین خلبان به صورت دیجیتالی به نمایش درمی آید . اولین ماهواره
 نام داشتند به منظور توس عه این Block I در سال 1978 پرتاب شد. 10 ماهواره اول که GPS
 23 ماهواره – ، فرستاده شدند. ازسال 1989 ت ا 1993 (developmental satellites) تکنولوژی
 
 پرتاب شدند. پرتاب بیست و چهارمین Block II به نام (production satellites) های تولیدی
 تصورمی شود که فقط GPS ماهواره درسال 1994 این سیستم راتکمیل کرد. به علت نوپا بودن
 درهواپیمایی کاربرد دارد در صورتی که امروزه در نقشهبرداری، توزیع برق، تلفن، مخابرات، مدیریت
 شهری، دریاها، اکتشفات نف وگاز، مهمتر از همه در ناوگانهای هوایی دریایی واخیراَ زمینی نقش
 موثری دارد. شگفت آنکه امروزه اشخاص معمولی راهم می توان درصف استفاده کنندگان از
 مشاهده کرد. GPS

نظرات بسته شده است.