توانایی‌های بیولوژیک عقرب‌ها

توانایی عقرب ها دربرابر تغییرات حرارت و رطوبت
آزمایش های انجام شده روی عقرب های ایرانی نشان داده است که حتی انواع خشک زی این جانوران نمی توانند حرارت بالاتر از ۴۰ درجه را تحمل کنند. توانای تحمل حرارت به درصد رطوبت محیط بستگی دارد.هرچه درصد رطوبت بالاتر باشد،توانای جانور نسبت به تحمل حرارت کمتر می شود.در این آزمایش ها،زمان زنده ماندن جنس آندرکتونوس در رطوبت ۳۱درصد و حرارت ۴۷ درجه، حداکثر یک ساعت بود.در این فاصله ی زمانی نیمی از وزن جانور کاسته شد.درباره ی سایر عقرب ها نیز نتیجه های مشابهی به دست آمد.

 

سه عامل مرگ عقرب ها در این آزمایش ها

  1. از دست دادن سریع آب بدن
  2. انعقاد همولنف
  3. انسداد عروق و مجاری

حالت آخر دراثر فشار مایعات درونی و استحکام پوشش کیتینی است.در واقع، افسانه ی خودکشی عقرب هایی که در آتش محصور هستند،به همین علت است.دردرجه حرارت پایین توانایی تحمل عقرب ها بیشتر است و می توانند ساعت ها حرارت نزدیک به صفررا تحمل کنند.

 

توانایی عقرب ها در برابر اثر پرتوها
تجربه های آزمایشگاهی به دست آمده دراثر تابش پرتوها روی عقرب ها، بیشتربا استفاده از پرتوهای گامای کبالت ۶۰ و پرتوهای ایکس بوده است. آزمایش های انجام شده نشان می دهد که بی مهرگان در برابر اثر پرتوها از مهره داران مقاوم تر هستند.در بین بی مهرگان بندپایان و در بین بندپایان، عقرب ها از بقیه مقاوم تر هستند.قدرت مقاومت برحسب LD50 (28)و با واحد راد محاسبه می شود.قدرت مقاومت با توجه به نوع عقرب متفاوت است و رقم های به دست آمده بین ۴۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ راد تغییر می کند.جالب است که عقرب های تیره ی بوتیده به ویژه انواع خطرناک آنها در برابر اثر پرتوها مقاوم تر هستند. برخی صاحب نظران علت این امر را سروتونین موجود در سم عقرب های می دانند که در برابر تشعشعات ماده ی مقاومی است.

درباره ی مقاومت کلی عقرب ها در برابر اثر پرتوها نظریه های متفاوتی وجود دارد.مثلاً اثر پرتوهای یونیزه با شدت تقسیم سلولی ارتباط مستقیم دارد.یعنی،هرچه شکل ظاهری سلول ثابت تر و تغییرات درونی کمتر باشد، اثر پرتوهای یونیزه روی این نوع سلول کمتر است.درعقرب ها، تقسیم رشد سلولی (میتوز)فقط در مرحله ی پوست اندازی انجام می گیرد و در مراحل دیگر سلول وضع ثابتی دارد.به همین دلیل، مقاومت عقرب ها در برابر اثر پرتوها را ناشی از این مسئله می دانند.برخی نیز معتقدند که هر چه هسته ی سلولی کوچک تر و در نتیجه مقدار DNA کمتر باشد،سلول در براب اثر پرتوها مقاوم تر است. شاید به علت کوچکی هسته ی سلولی است که عقرب ها چنین مقاومتی دارند.همچنین،وجود مقدار زیاد اسید آمینه ی تورین درهموسیانین عقرب ها که عامل محافظی در برابر تشعشعات است، دلیل مقاوم بودن این جانوران می دانند.متأسفانه هنوز علت مقاومت طبیعی عقرب ها دربرابر عواملی مانند گرسنگی، تشنگی، سرما، بی اکسیژنی و پرتوهای یونیزه به درستی روشن نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.