جکوی انگشت ریشه دار اورسمان

نام علمی : crossobamon eversmanni

نام انگلیسی : eversmann's fringe toed   

نام فارسی:جکوی انگشت ریشه دار اورسمان

 

 

پراکندگی

مشخصات: 5 تا 11 فلس گلویی در تماس با فلس چانه ای؛ فاقد فلس زیر چانه ای؛ انگشتها راست، در مفاصل انحناء وجود ندارد، و در سطح زیرین پوشیده از تیغه های دندانه دار؛ انگشتها در طرفین با ریشه های شانه ای شكل؛ فلسهای پشتی كوچك، نیمه نیمه رویهم قرار دارند و با برآمدگیهای بزرگتر آمیخته اند؛ منافذ پیش مخرجی فقط در نرها وجود دارد.
رنگ آمیزی: سطح رویی بدن زرد مایل به قهوه ای روشن یا حنایی، با تعداد اندكی نقاط قهوه ای تیره، اغلب محدود به برآمدگی های پشتی، بعضی اوقات در امتداد مهره ها بهم پیوسته اند، كه نوارهای عرضی كوتاهی را تشكیل می دهند؛ یك خط تیره از پوزه شروع از چشم گذشته و تا عقب شانه ها، و بعضی اوقات در طول پهلوها امتداد می یابند؛ اندامهای حركتی خالدار و مشبك قهوه ای تیره؛ سطح شكمی كرم؛ دم با نوارهای عرضی تیره كه در یك سوم انتهایی یا بیشتر، بهم پیوسته اند.
 

زیستگاه: نواحی نسبتاً خشك، در دشتهای ماسه ای، شنزارها، روستاها و آبادیها، با پوشش گیاهی متراكم یا پراكنده بوته ای، درختچه ای و غیره.
 

عادات و رفتار: عمده فعالیت در شب؛ روزها زیر بوته ها، در حفره ها و غیره بسر می برند؛ از حشرات و عنكبوتیان تغذیه می كنند.
 

پراكندگی جهانی: ایران، افغانستان، تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان و تاجیكستان.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 50 میلیمتر دم 72 میلیمتر.
 

ملاحظات: این گونه بسیار شبیه به گونه Crossobamanmaynardi می باشد كه تفاوت بین این دو در الگوی رنگ آمیزی می باشد. Szezerbak & Golubev 1986 از این گونه دو زیر گونه تشخیص داده اند كه زیر گونه C.e.eversmanni از تركمنستان و دیگر جمهوری های آسیای مركزی، شمال افغانستان و شرق ایران، و زیر گونه C.e.limsdeni از شرق ایران و ناحیه مرزی افغانستان و پاكستان است، و نیز آنها گونه C.maynardi را در مترادف C.e.lumsdeni قرار دادند. به عقیده اندرسن اگر تجزیه و تحلیل ارائه شده توسط Szezerbak & Golubev درست باشد، نام مناسب برای تاكسون جنوب شرقی ایران باید Crossobamon eversmanni maynardi Smith 1933 باشد. محل نمونه تیپییك این گونه از صحرای قیزیل قوم واقع در ازبكستان می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.