جکوی انگشت کوتاه خاورمیانه

نام علمی : stenodactylus doriae

نام انگلیسی:  Doria's Comb-fingered Gecko    

نام فارسی: جکوی انگشت کوتاه خاورمیانه 

 

 

پراکندگی

مشخصات: پشت بدن فاقد نوارهای عرضی؛ 12 تا 15 فلس در لب بالا؛ اندامهای حرکتی پیشین به آن طرف نوک پوزه می رسند؛ متوسط اندازه پوزه تا مخرج 83 میلیمتر؛ انگشتها دارای 5 تا 13 فلس دندانه دار در سطح زیرین؛ منافذ پیش مخرجی تقریباً همیشه وجود دارند.
رنگ آمیزی: قسمت پشتی زرد نخودی کمرنگ با طرح شبکه ای قهوه ای که نقاط مایل به سفید در میان آنها قرار دارند؛ دم با نوارهای عرضی قهوه ای و سفید؛ ناحیه شکمی سفید.
 

زیستگاه: نواحی بیابانی یا ساحلی خشک، در تپه های شنی کوچک با پوشش گیاهی بوته ای پراکنده و اندک.
 

عادات و رفتار: شبها، معمولاً اندکی پس از غروب تا نزدیکی طلوع آفتاب فعالیت می کنند؛ درون حفره هایی که خودشان یا دیگر جکوها حفر کرده اند، و دیگر حفره ها مخفی می شوند، بیشتر اوقات مدخل لانه را می پوشانند،؛ اغلب نزدیک بوته ها در کمین شکار هستند؛ از حشرات نظیر قاب بالها، شب پره ها، راست بالان و همچنین عنکبوتها تغذیه می کنند.
 

پراکندگی جهانی: ایران، عراق، عربستان، امارات، عمان، اردن، اسرائیل.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 83 میلیمتر دم 59 میلیمتر.
 

ملاحظات: Arnold (1980) گونه Ceramodactylus major PARKER 1930 را مترادف با گونه Stenodactylus doriae قرار داد؛ بنا بر فرضیه تکاملی Arnold (1980) می توان گفت گونه S.doriae خویشاوند نزدیک گونه Stenodactylus leptocosymbotes LEVITON & ANDERSON 1976 می باشد. محل نمونه تیپیک گونه S.doriae ایران، بندرعباس واقع در استان هرمزگان است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.