خانواده مارهای نیمه سمی (Opisthpglypha)

خانواده بویگا Genus Boiga

 

مشخصات : سر مار بزرگ و از ناحیه گردن متمایز می باشد چشم بزرگ و مردمک آن عمودی است . پولکهای سطح پشتی صاف و ردیف ظهری آن بزرگ است . بدن از پهلو بهم فشرده و پولکهای سطح زیرین دم در دو ردیف قرار می گیرند . دارای 10 تا 14 دندان در فک بالایی که دو یا سه دندان آخری آن بزرگتر و نیش دندان خلفی شیار دار و در انتهای فک بالایی قرار دارد . دندانهای فک پائینی بتدریج به سمت عقب دهان کوتاهتر می شوند .
 

جنس ماپولون Genus Malpolon


مشخصات : سر از پولکهای بزرگ و قرینه پوشیده می باشد . دارای پولک گونه ای و حداقل یکی از پولک‌های لب بالا به چشم متصل است . پولکهای سطح پشتی صاف (فاقد تیغه) و 17 یا 19 ردیف می باشند . سطح فوقانی پوزه دارای شیار طولی و از نیمرخ به شکل محدب است . پولکهای سطح شکمی بزرگ و تمام سطح زیرین بدن را می پوشاند . پولکهای سطح زیرین دم در دو ردیف قرار دارند . دندانهای فک بالایی کوچک هستند و اندازه آنها تقریبا یکسان است و بعد از یک فضای خالی یک یا دو دندان بزرگ شیاردار یا نیش دندان خلفی قرار دارد .

 

جنس پساموفیس Genus Psammophis

مشخصات : سر و گردن مشخص هستند . سطح فوقانی سر از پولکهای بزرگ و قرینه پوشیده است . ناحیه فوقانی پوزه صاف ، پهن و از نیمرخ محدب نمی باشد . حداقل یکی از پولکهای لب بالایی به چشم متصل می شود . پولکهای گیجگاهی دو عدد یا بیشتر است . پولکهای سطح پشتی صاف . پولک‌های سطح شکمی بزرگ که سطح پائین بدن را می پوشاند. پولهای سطح زیرین دم در دو ردیف قرار دارند . دندان خلفی فک بالایی بزرگ است و نیش دندان شیار دار را تشکیل می دهد .

جنس تلسکوپوس Genus Telescopus 

مشخصات : سر بیضی شکل و ناحیه گردن کاملا مشخص است . پولکهای سطح پشتی صاف ، مورب و در قسمت میانی بدن 19 تا 25 ردیف می باشد . طول پولکهای چین خلفی تقریبا 3/2 طول پولکهای چین قدامی را دارند . فک بالایی 10 تا 13 دندان دارد و دندان خلفی آن بزرگ و شیار دار و نیش دندان خلفی را تشکیل می دهد . مردمک چشم بیضی عمودی است . بدن از پهلو کمی فشرده می باشد .
این گروه از مارها نیاز به مطالعه بیشتری دارد و در این مختصر مجال بحث آن نیست . برای رفع ابهام نیاز مبرمی به تجدید نظر در شناخت گروه احساس می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.