رسم گراف ارتفاع بر مبنای فاصله در GPS

PLOT OVER DIST  رسم گراف ارتفاع بر مبنای فاصله
 در این قسمت می توان نمودار ارتفاع را بر مبنای فاصله ویا بر مبنای زمان رسم نمود. برای تغییر از مبنای
 فاصله به مبنای زمان وبالعکس کافیست
 را فشار دهید تا به صفحه جدیدی به نام ENTER ارتفاع سنج) کلید ) ELEVATION در صفحه
 می باشد، که با PLOT OVER DIST وارد شوید. اولین انتخاب این صفحه عبارت OPTION
 تبدیل نمود. PLOT OVER TIME می توان آن را به ENTER فشار


 رسم گراف بر مبنای زمان:  
 می باشد. PLOT OVER DIST این قسمت کاملاً در ارتباط با مرحله قبل با
 ش وید وتوسط OPTION وارد صفحه ELEVATION در صفحه ENTER بواسطه فشار کلید
 را فشار دهید . پس از ENTER رفته و ZOOM DIST روی عبارت دوم به معنای ?? کلیدهای
 باز می گردید. ELEVATION این مرحله به
 برای رسم نمودار بر مبنای فاصله یا زمان شما می توانید فواصل زمانی مشخص ویا فواصل طولی
 ??PLOT را پس از تنظیم بالا توسط کلیدهای (ZOOM/ OUT) مشخص با مقیاسهای مختلف
 یعنی رسم نمودار برمبنای فاصله را انتخاب نموده باشید مقیاسهایی که برای فاصله OVER DIST
 می توانید انتخاب نمایید عبارتند از 200 متر،، 500 متر، 1کیلومتر، 5کیلومتر، 10 کیلومتر، 15 کیلومتر،
 25 کیلومتر می باشد
 
 یعنی رسم نمودار بر PLOT OVER TIME در این قسمت اگر شما در تنظیم مورد اول یعنی
 مبنای زمان را انتخاب نموده باشید مقیاسهایی که برای زمان می توانید انتخاب نمایید عبارتند از 2دقیقه،
 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه، 1ساعت، 2ساعت
 رسم گراف بر مبنای ارتفاع
 این قسمت نیز کاملاًدر ارتباط با انتخاب اول یعنی رسم نمودار بر مبنای فاصله ویا بر مبنای زمان
 X : می باشد. در این قسمت شما می توانید رسم گراف ارتفاع را بر مبنای تغییرات ارتفاع در واحد زمان
 مشاهده کنید. این بدین معنی است که اگر شما در (X:Kilometers) ویا در واحد فاصله TIME
 نمودار در واقع همان واحد X تنظیم اولیه رسم نمودار بر مبنای فاصله را انتخاب نموده باشید محور
 قاصله بصورت 25 کیلومتر می باشد و اگر در انتخاب اول رسم نمودار بر مبنای زمان را انتخاب نموده
 2) می باشد. در واقع با انتخاب اول یعنی انت خاب زمان MIN) نمودار برابر با 2 دقیقه X باشید محور
 

 بر مبنای ارتفاع های مختلف تغییر Y را در رسم نمودار تغیید می دهید ومحور X ومکان شما فقط متغیر
 می یابد
 در صفحه ENTER با فشار کلید ZOOM ELEVATION برای انتخاب فوق یعنی
 شوید وتوسط کلیدهای ، روی عبارت سوم یعنی OPTION وارد صفحه ELEVATION
 ELEVATION را فشار دهید. حالا در صفحه ENTER کلید ZOOM ELEVATION
 شمامی توانید نمودار را بر مبنای ارتفاع در واحد زمان وفاصله به شرح مقیاس قابل مشاهده ذیل توسط
 مشاهده فرمایید. ?? کلیدهای
 
 مقیاسهای قابل تغییر ومشاهده در واحد قاصله وزمان : 200 متر، 400 متر، 600 متر، 800 متر،
 1000 متر، 2500 متر، 5000 متر
 مرور ارتفاعات برداشت شده VIEW POINTS
 این قسمت نیز کاملاَ در ارتباط با انتخاب اول یعنی رسم نمودار بر مبنای فاصله ویا بر مبنای زمان
 می باشد. در این قسمت شما می توانید ارتفاع برداشت شده را یا برحسب تاریخ وزمان برمبنای تغییرات
 مشاهده کنید . این بدین (X:Kilometers) ویا در واحد فاصله (X:TIME) ارتفاع در واحد زمان
 X معنی است که اگر شما در تنظیم اولیه رسم نمودار بر مبنای فاصله را انتخاب نموده باشید محور
 نمودار در واقع همان واحد فاصله بصورت 25 کیلومتر می باشد واگر در انتخاب اول رسم نمودار
 نمودار برابر 2دقیقه می باشد. X برمبنای زمان را انتخاب نموده باشید محور
 در این قسمت شما می توانید تغییرات ارتفاع را بطور کامل همراه با تاریخ وساعت ومیزان دقیق ارتفاع
 01:33 ودر تاریخ PM برداشت شده مشاهده نمایید. بطور مثال شما می خواهید بدانید در ساعت
 31 در چه ارتفاعی بوده اید. AUG


 OPTION را فشار دهید تا وارد صفحه ENTER کلید ELEVATION برای تنظیم در صفحه
 انتخاب ENTER وفشار ?? را توسط کلیدهای VIEW POINTS شوید. عبارت چهارم یا
 نمایید

نظرات بسته شده است.