سسک ابرو سفید

نام علمی : Acrocephalus Melanopogon

نام انگلیسی: Moustached Warbler    

نام فارسی: سسک ابرو سفید

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 13 سانتیمتر طول دارد و شبیه سسک چنگلزار است، خط ابرویی سفید مشخصی دارد، که به پس سر می رسد و گشپرها را از تارک قهوه ای تیره جدا می سازد. چانه و گلو سفید؛ پهلوها زر قهوه ای ، سینه؛ زیر تنه و پوشپرها ی زیر دم سفید نخودی و روتنه و دم قهوه ای بلوطی است. انتهای دم کاملا  گرد و بر روتنه اش رگه های طولی سیاهی دیده می شود. معمولا در پایین پوشش های گیاهی یا روی زمین بدون پوشش گیاه؛ در حالی که دمش را اندکی بالا نگه داشته است  هنگام اخساس خطر؛ به شکلی عصبی آن را تکان می دهد، دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده شبیه سسک نیزار و به صورت « لو- لو- لو» یا «ترر- ترر؛ » و یا صدای کوتاه« ته چت، » و «ترر- ترررر» و نیز صدای خشن « تک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د رمنطق نیزاری باباتلاق های بوته دار؛ ک دارای آب های کم عمق اند، به سر برده ولابلای نیزار یا داخل بوته های کوتاه آشیانه می سازد. در ایران نیمه مهاجر و فراوان است.

حفاظت: این پرنده، در حال حاضر ، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.