سوختهای نامتعارف

از هر غلظتی از کربن، هیدروژن و گاز متان میتوان برای درست کردن آتش استفاده کرد. از جمله میتوانید از ذغال سنگ خشک، خزه خشک شده دریایی، مدفوع حیوانات مخصوصاً در صحرا، روغن حیوانات، برگهای خشک، ذغال سنگ یا روغنی که به شکل طبیعی به سطح زمین تراوش میکند و روی سنگها انباشته میشوند، استفاده کنید.

در قطبها و یا مناطقی که سایر سوختها دردسترس نمیباشد میتوان از روغن نمک و یا چربی به عنوان سوخت استفاده کرد. در نزدیکی لاشه هواپیما، ماشینهای برف روب و یا اتومبیلهای معمولی میتوان از مخلوط گازوئیل و روغن به عنوان سوخت استفاده کرد. در شیوه استفاده از این مخلوط باید کاملاً دقت کرد. تقریباً هر گیاهی را میتوان به عنوان سوخت به کار گرفت ولی بهتر است در استفاده از گیاهان دقت کرد چون بعضی از گیاهان سمی هستند.

نظرات بسته شده است.