كور مار بلوچستاني

نام علمی : Eryx johnii persicus 

نام انگلیسی: Persian sand boa

نام فارسی : كور مار بلوچستانی 

 

 

پراکندگی

مشخصات : پوزه پهن و بزرگ ، ناحیه گردن نامشخص ، دارای دو جفت پولك كوچك در عقب پولك رسترال ، سوراخ بینی به شكل چاك در پولك بینی ، پولك رسترال پائینی (منتال) دارای شیار ، لب بالا دارای 9 تا 12 پولك و لب پائینی 13 تا 18 پولك ، فاقد پولك‌های چین قدامی و خلفی ، دور چشم دارای 10 یا 11 پولك و در فاصله بین دو چشم 6 تا 9 پولك ، بدن استوانه ای شكل ، دم كوتاه و انتهای آن مدور ، پهنای سر و دم برابر ، پولك‌های سطح پشتی در قسمت قدامی صاف و در قسمت خلفی تیغه دار و 51 تا 65 عدد ، پولك‌های سطح شكمی باریك و 192 تا 212 عدد ،‌ پولك‌های سطح زیرین دم 25 – 40 عدد ، پولك مخرجی كوچك و منفرد . بدن به رنگ شنی ، خاكستری ، متمایل به صورتی یا قهوه ای روشن یكنواخت یا دارای خطوط عرضی كم و بیش مشخص به رنگ قهوه ای تیره متمایل به سیاه و در قسمت دم خطوط واضح تر و از هم مجزا، سطح شكمی به رنگ قهوه ای با خال‌های ریز سیاه رنگ .
حداكثر طول 90 سانتیمتر ، دم 6 سانتیمتر .
طرز زندگی نامعلوم .
 

زیستگاه : صحراها ، مناطق شنی .
 

انتشار جغرافیایی :‌ هندوستان – پاكستان – ایران – افغانستان .
پراكندگی : استان سیستان و بلوچستان (زابل) .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.