لاک پشت برکه‌ای خزری

نام فارسی : لاک پشت برکه ای خزری

نام علمی:  Mauremys caspica

نام انگلیسی:  Caspian Pond Turtle

پراکندگی

لاکپشت برکه ای خزری از خانواده لاک پشتهای برکه ای است. طول لاک آن به ۲۳ سانتی متر می رسد و رنگ آن قهوه ای زیتونی یا سبز زیتونی است. ساکن استانهای شمالی، غربی، جنوب غرب، گیلان ، مازندران ، آذربایجان شرقی و غربی ، کردستان ، کرمانشاه ، ایلام ، خوزستان ، لرستان و فارس است. لاک پشت برکه ای خزری ، از لحاظ شکل ظاهری شبیه لاک پشت برکه ای اروپایی می باشد. تفاوت لاک پشت برکه ای خزری و برکه ای اروپایی: این دو لاک پشت از لحاظ اندازه مثل هم بوده و قهوه ای رنگ می باشند ، ولی از نظر ظاهری ، سر لاک پشت برکه ای اروپایی خال حال تقریبا زرد رنگ دارد ولی سر لاک پشت برکه ای خزری راه راه تقریبا کرم دارد.

موقعیت مخرج در لاک پشــت ماده نزدیک به لاک شکمی و در قاعده دم بوده در حالیکه در نر دورتر از لاک شکمی بوده و تقریباً در میانه دم قرار میگیرد. لاک شکمی درماده صاف و در نر دارای فرورفتگی در سپرهای سینه ای، شکمی و رانی میباشد که این به خاطر سهولت در امر جفتگیری است. لاک پشــتان خزری در اردیبهشــت ماه جفت گیری کرده و در خرداد یا تیرماه تخم گذاری میکنند و در هر تخم گذاری ۴ تا ۵ تخم میگذارند. بزرگترین تخم به دســت آمده در آزمایشــگاه دارای طول ۷/۸۳ میلیمتر و عرض ۱/۴۲ میلیمتر بوده است.

این جانوران صدای خاصی نداشــته، بســیار محتاط هستند، معمولا داخل لاک خود فرو رفته و بیشــتر اوقات در حال اســتراحت هستند اما در مواقع فعالیت یا احســاس خطر دارای حرکت ســریعی می باشند. شناگران ماهــری بــوده و روحیه تهاجمی کمتری نســبت به دیگر لاک پشــت های آبزی دارند. اوقات گرم روز  را برای آفتابگیری به کنار برکه آمده و دارای خواب زمســتانی میباشــند. فعالیــت عمده آنها از اواســط بهار تا اواســط پاییز اســت البتــه در مناطق گرمسیری بر طول این مدت اضافه میشود.

در گذشته تنها یک زیرگونه با نام Mauremys caspica caspica برای لاکپشت خزری ایران معرفی شده بود که پس از مطالعات ویشوف در سال ۱۹۹۶ زیر گونه ventrimaculata از استان های فارس و بوشهر گزارش شد که تا حدودی با لاکپشت خزری شمال ایران متفاوت است. مهمترین اختلاف این دو زیر گونه وجود لکه هایی بر روی لاک شکمی ventrimaculata و عدم وجود آنها در زیر گونه caspica است.

لاک پشــتان آبزی دارای تعیین جنســیت محیطی از نوع وابسته به دما هســتند. تمــام خزندگانی که جنســیت آنها با دما تعیین می شــود فاقد کروموزوم جنســی هســتند. تعیین جنســیت در این خزندگان در میانه تکوین جنینی و منطبق با زمان تمایز غدد تناسلی است. در لاک پشتان دمای پایینتر از دمای آســتانه که در آن نســبت جنســها ۱:۱ اســت منجربه تولید افراد نر و دمای بالاتر از دمای آستانه منجر به تولید افراد ماده میشــود که این دماها برای گونههای مختلف متفاوت اســت و در مورد لاک پشــت خزری هنوز گزارش نشــده است. مادههایی کــه در دماهای متمایل بــه تولید جنس ماده به وجــود میآیند احتمال مهاجم بودنشــان نســبت به نرها کمتر اســت در حالی که مادههایی که در دماهــای متمایل به تولید نر تکوین مییابند حالت تهاجمی بیشــتری دارند.

مادههایی که در دماهای متمایل به تولید افراد نر ایجاد شــده اند ســطوح آندروژنی بیشــتر و اســتروژنی کمتری دارند. این احتمال وجود دارد که رفتار تهاجمــی و جاذبه در مادهها کمتر تحت تأثیر هورمونهای تخمدانی و بیشــتر تحت تأثیر دما باشــد. به نظر می رسد که رفتار و نوع جنســیت افراد بالغ نشــان دهنده یک محیط هورمونی باشد که در آغاز توســط دما تنظیم میشــود. ممکن است تعیین جنســیت وابسته به دما بــه عنوان پیشــرو تکاملــی برای کنترل ژنتیکی جنســیت باشــد که در پستانداران یافت میشود. به طور اختصاصی دما بر روی بیان ژنهایی که آنزیمهای اســتروئیداز و گیرندههای استروئیدی را رمزدهی می کنند اثر می گذارد و با هم تمایز غدد تناســلی را به سوی بیضه یا تخمدان هدایت میکنند. غدد تناســلی لاک پشــتان آبزی جوان پس از گذرانیدن دوره حســاس به دما میتوانند تبدیل به غدد تناســلی جنس نر شــوند به این شــکل که مدولای تخمدان آنها دارای سلولهایی است که خاصیت صفات مربوط به ســلولهای سرتولی را تا مدت زمان مشخصی حتی تا سن بلوغ خواهند داشــت این پتانسیل توسط اســتروژنهای مترشحه در بدن لاک پشــت ماده مهار میشــود اما در اثر ترشــح هورمون ضد مولری ممکن اســت ژنهای بیضهای فعال شده و منجر به شکلگیری سلولهای سرتولی و تشــکیل طنــاب بیضهای شــوند. در این مطالعه تعیین جنســیت نمونه هــا تنها از روی صفات ظاهری که مهمترین آنها موقعیت مخرج بر روی دم اســت صورت گرفت و تنها تعداد کمیاز نمونهها تشــریح شدند بنابرایــن احتمال تغییر جنســیت نمونههای نابالغ ظاهراً ماده به افراد نر در ســنین بالاتر وجود دارد هر چند اثبات ایــن فرضیه نیاز به مطالعات پیشــرفته اکولوژیکی، جنین شناســی و آناتومیکی در نمونههای منطقه مــورد مطالعــه دارد.

لاک پشــتان ماده سازگاری بیشــتری با محیط داشته و جنسیت غالب را در اکثر جمعیتها تشکیل میدهند.  مادهها مدت زمان بیشتری را در کنار برکه ها به سر میبرند و نرها بیشتر طول روز را در اعماق برکه ها به سر میبرند. نرها حرکت و فرار سریع تری داشته و به راحتی صید نمیشود. هنوز معیاری برای تعیین ســن دقیق لاک پشتان آبزی ارائه نشده و در ضمن دو لاک پشت همسن لزوماً هم اندازه نیستند. همچنین نوزادان تازه متولد شــده رشــد متفاوتی از خود نشان داده اند. از این رو میتوان علــل دیگــری نظیر تغذیه، دمــای محیط، وجود یا عدم وجــود انگلهای داخلی و دیگر شــرایط زیستی اکوسیســتم را در میزان رشد آنها دخیل دانســت. لاک پشت خزری نسبت به دیگر لاک پشــت آبی منطقه یعنی لاک پشت برکه ای قدرت انتشار بیشتری در زیستگاههای نامساعد دارد و میتوانــد به مــدت طولانی در محیطهای دور از زیســتگاه های طبیعی خــود زندگی کند.

در شــمال ایران این لاک پشــت به وفــور در منازل روســتایی و باغها مشــاهده میشــوند که دلیــل آن میتواند سازش و مقاومت بیشــتر این گونه نسبت به محیط یا ساختار ژنتیکی متفاوت آن با لاک پشــت برکهای باشــد. به دلیل گسترده بودن پراکنش لاک پشت خزری پیشــنهاد می شود تمام اســتانهای واجد این گونه مطالعه شده و مقایســهای بین جمعیتهای آن صورت گیــرد. همچنین انجام مطالعات کاریولوژیک برای تهیه کاریوتیپ و تعیین نقشــه کروموزومیلاک پشــت خزری برای مقایســه آن با لاک پشــت برکهای و نیز مقایســه کاریوتیپ افــراد جمعیتهــای آن در اســتانهای مختلف کشــور یا دیگــر زیرگونه موجود یعنی لاک پشــت برکهای فارس لازم به نظر میرسد. با توجه به اهمیت لاک پشــتان آبــزی و کاهش قابل توجه جمعیت آنها نســبت به گذشــته باید تدابیری برای حفاظت از آنها اندیشــید.

این لاک پشــتان اصولا رژیم غذایی گوشتخواری داشته ودر طبیعت از تخم قورباغــه و مار، قورباغهها و مارهای کوچــک، ماهیان کوچک، کرمها، حلزونها، ســخت پوستان و حشرات آبزی تغذیه میکنند. گاهی از گیاهان آبزی نیز تغذیه میکنند اما اصولا گیاهخوار نیســتند و از آنجا که ازلاشــه، جانــوران آبــزی تغذیه میکنند، لاشــه خوار نیز محســوب میشــوند. در آزمایشــگاه از گوشــت خام، غذای ماهی و قورباغههای کوچک برای تغذیه آنها استفاده گردید. این جانوران نسبت به بیآبی و بی غذایی بسیار مقاومند و میتوانند در مدت زمان طولانی بدون تغذیه زنده بمانند. البته فعالیتهای بدنــی آنها بســیار کاهش یافته و در مادهها تخم گــذاری به تأخیر افتاده یا انجام نمی شود.

۱۲۴ نظرات
 1. محمد جواد رستمی احمدوندی می‌گوید

  بسی تاسف/ جای حیات وحش در خانه نیست😔😔

 2. دازای می‌گوید

  سلام من یک جفت لاکپشت برکه ای اروپایی اوربیکولاریس دارم که امسال توی باغچه تخم گذاری کردن و شش تخم گذاشتن ولی چون جای اونا بد بود به قسمت خنک تر باغچه انتقال دادم تا زیاد افتاب نخورن میخواستم بدونم تخم این لاک پشت چند روزه به دنیا میاد و برای نگهداری از اونها باید چکار کنم ؟و ایا قبل به دنیا اومدنشون اصلی هست که باید رعایت بشه مثلا اب دادن به باغچه یا هوای گرم به تخم ها اسیب میزنه؟

 3. آيدا می‌گوید

  از کجا میتونم لاکپشت بچه بخرم خواهر کوچیکم لاک پشت میخواد ولى نمیدونم یه بچه لاک پست خونگى تربیت شده زیر نظر دامپزشکى بخرم
  لطفا راهنماییم کنید

 4. ابوالفضل خسروی می‌گوید

  با سلام.ایا لاک پشت برکه ای سبز توانایی تغییر جنسیت دارد؟

 5. نیلوفر می‌گوید

  سلام خسته نباشید من یک ساله و نیمه که لاک پشت برکه ای اروپایی دارم توی ظرف آب نگه داری میکنم واسه اش صدفو سنگ هم گذاشتم میاد بیرون تو خونه راه میره مرتب ظرف آب رو عوض میکنم، غذاش هم میگوهای کوچیک هست هروقت از غذاش براش میریختم میخورد ولی الان چند وقته غذاشو نمیخوره ، چیکار کنم ؟

  1. مامان افشین می‌گوید

   موقع خواب زمستانی لاکپشت هست و غذا نمی خوره لاکپشت ما هم همینطوره وهمش کز می کنه روی سنگها وقت خوابش هست

 6. vet man می‌گوید

  با دردد به دوستان و هم میهنان گرامی …….. همه کامنتها را خواندم و متاسفانه متوجه شدم بسیاری از دوستان تنها برای داشتن یک سرگرمی مبادرت به خرید این جاندار نیمه ابزی زیبا و مفید می کنند انهم بدون داشتن اندکی اگاهی از تیازهای اولیه زندگی این مخلوق زیبا و در حال انقراض. این گونه لاک پشت که به صورت دوزیست و متمایل به خشکس است نیازهای فراوانی دارد که شور بختانه قربانی نااگاهی افراد از بابت انها میشوند . در وهله اول باید بگم که این گونه زیبا از گروه معروف لاک پشت های برکه اروپایی با نام emys orbicularis است که کشور ما دارای گونه ای با پسوند persica است که در زمره گونه های نادر و کمیاب و در حال نابودی میباشد چرا که زیستگاه های طبیعیه این گونه به شدت در حال نخریب است . و در این شرایط برای پشتیبانی از بقای این گونه دست کم به حال خود رها کردنشان است و این که بعد از دیدنشان در تالابهای شمال و برکه ها وسوسه برای خارج کردنشان از اب نشویم و از زیستگاهشان هزاران کیلومتر دورشان نکنیم و پیش از انکه از برکه ای جدایشان کنیم و حتی از دستفروش سواستفاده گری بخواهیم بخریم لحطه ای به این بیاندیشیم که ایا اگاهی های لازم برای فقط زنده نگاه داشتنشان را داریم …. و بر فزض از ۴ تا دامپزشک اگاهی ها را دریافت کردیم ایا توان مالی برای تامین حداقل نیازهای خوراک و یک تراریوم با تجحیزات جانبی ان را داریم ؟؟؟؟ و یا انقدر در منزل جا داریم که بخواهیم فضای مورد نیاز برای نصب تراریوم را مهیا کنیم ؟؟؟ و این که ایا اعضای خانواده مانند مادر یا پدر هم با نگاهداری ان با شما هم عقیده هستند یا نه ؟؟؟؟ و بسیاری سوال های دیگر ……و در صورت داشتن همه شرایط و مهمتر از همه داشتن احساس تعهد در برابر جان شیرین و پاک مخلوقی که تنها برای ارضای امیال خود او را از محل زندگی اش دور میکنیم اقدام به تهیه انها کنیم , البته ان هم نه ابزی بلکه از گونه های حشکی زی تا از خطرات انقراض رهایی یابند . فکر میکنم از اب نگرفتن و نخریدن انها و اگاه کردن سایر هموطنان تنها راه کمک فردی به حفظ نسل این گونه زیبا باشد که از دست مردمان عادی مانند من و تو دوست عزیزم برمیاد.

  1. مامان افشین می‌گوید

   خیلی خوبه که به محیط زیست اهمیت بدیم وبرای مخلوقات خدا ارزش قائل بشیم.ولی متاسفانه ما
   لاکپشتمون رو تو شرایط بدی بود خریدیم ،وفکر می کنم بیشتر از بیرون بهش می رسیم کمی بزرگ بشه می برمش شمال یکجایی که بتونه غذا تهیه کنه رهاش می کنم ولی الان به ما وابسته شده واز دست من غذا می خوره وموقع خواب داره، جای خواب داره، ووقتی خوابه انقدر یواش صحبت می کنیم که بیدار نشه چون واقعا مثل یک بچه نیاز به رسیدگی داره هر روز جاش رو تمیز می کنیم سنگهای رودخانه ای درون آب گذاشتیم تا روی اونها بخوابه به امید روزی که این موجودات بی زبان را برای فروش به بازار نیارورند

 7. پونا می‌گوید

  سلام ما دیروز یک لاک پشت برکه ای خزری خریدیم امروز ۶ تخم گذاشت چه کار کنیم

  1. arwana می‌گوید

   ماله منم ۷ تا کرده فهمیدی به منم بگو

   1. مسعود می‌گوید

    سلام برا منم تخم کرده ۷ تا چیکار باید کرد میدونی شما ؟

  2. مسعود می‌گوید

   سلام برای منم تخم کرده میدونی شما تو آب باید باشه یا تو خشکی

 8. maede می‌گوید

  سلام من دو تا لاکپشت خریدم خیلی کوچیکن یکیشون خیلی بازیگوشه ولی اون یکی خیلی بی تحرکه جدیدا هم چشماش نیمه بازه و حتی پشت رو هم میشه به حالت عادی برنمیگرده چیکار کنم؟ ممنون میشم جواب بدین

  1. مهدی می‌گوید

   سلام طرفای ما لاکپشت های مردابی و برکه ای زیاده….
   هم کوچیک هم بزرگ…..
   میخواستم چندتا مشاوره در موردشون بدین

 9. سوژین می‌گوید

  سلام.من یه لاک پشت خریدم دم بلندی داره طبق مشخصات باید برکه خزری باشه.وقتی تو اب هست همش ثابت میمونه حرکت نداره این عادیه؟ولی وقتی میزارمش رو دستم راه میره ویه سوال دیگه اگه اصلا گوشت بهش ندم فقط سبزیجات بخوره مشکلی پیش میاد؟الان یه روزه دارمش غذانخورده چیکار کنم
  چجوری میشه فهمید چندوقتشه؟
  ببخشید خیلی سوال شد

  1. محمد سعید می‌گوید

   سلام دوست عزیز منم یدونه از اینا دارم خیر فقط سبزیجات بدید معمولا نمیخورن و حیووت بعد چند روز میمیره من از فروشگاه اکواریوم غذا گرفتم براش اسم غذا petester هست میخوره باید توی اب بندازین یک روز اینا بمونه میخوره چون بچه هاشون بیشتر تمایل به خوردن غذاهای گوشتی دارن

 10. علی می‌گوید

  سلام
  من یه لاکپشت برکه ای خریدم
  خیلی کوچولو
  فکر کنم کمتر از ۳ ماه باشه
  غذا نمیخوره چیکار کنم

  1. اسما می‌گوید

   اولا اکواریومشو فراهم کن. سنگها، خشکی اش، بخاری اش دمای ابش بین ۲۶ ۲۷ درجه باشه.
   بعدش فعلا که هوا سرده، تو خونه یه ملافه پهن کن بذار راه بره. ماهی قزل آلا من کوچولو میکردم، در ظرفی به غیر اکواریوم که دماش مناسبه میدادم چون آبو کثیف میکنه. مرغ هم میخوره. گوشت هم میخوره. کرم خاکی هم میخوره

  2. مامان افشین می‌گوید

   ۸مال منم از همین نوعه خوب غذا می خوره غذای خودش رو گرفتیم جلبک فشرده شده وپروتئئن فوقالعاده هست باهاش حرف می زنم نگام می کنم روی انگشتم براش غذا می ذارم دستم رو با دستش می کشه پایین وغذارو بر می داره باهاش ارتباط برقرار کنید چون افسرده می شه روزی یک بار هم ببریدش تو تراس یا حیاط بگرده
   اندازدوبند انگشته

 11. سولماز می‌گوید

  سلام توروخدا یکی بگه چرا ؟لاکپشتای من تو خواب زمستونی مرده؟من خیلی وحشت کردم دو ماه پیش به خواب زمستونی رفتن امروز که بهشون سر زدم چشماشون خالی شده بود و کاملن خشک شده بودن معلومه خیلی وقته مردن حالم خیلی بده یکی بگه کجای کارم اشتباه بوده

  1. فیروزی می‌گوید

   سلام.یه راهنمایی واسه دوستان.عزیزان این لاکپشتها باید حتما تو اب باشند وگرنه غذا نمیخورن.میتونید امتحان کنید،بزارید توی حمام منزل +غذا یک روز هم صبر کنید،بعدش متوجه صحبت بنده میشید.نباید بترسه،تو اب هم باشه واسه غذا خوردن.حتی بالغش هم که وحشی باشه (از رودخونه گرفته باشید)از دست هم میگیره.موقع ترس رو دست خرابکاری آبکی میکنه…..😁😁پس مراقــــــــب لــــباســـهایتان و فـــــرشتــــــــان باشید.غذا هم هر چی غذای گوشتی خودتون میخورید اون هم میخوره.روغن غذا رو زیر شیر بشورید بعدا بندازید براش،چون اکواریوم با چربی افتضاح میشه.گاهی هم غذای گیاهی خوبه.همرو اب پز کنید بهتره.

  2. فیروزی می‌گوید

   سلام.خشکی چشم از خشکی بدنشون بوده.اب بوده کنار حیوون؟شاید هم از مردنشون خیلی گذشته.نبود غذا،نبود اب،محیط نا مساعد واسه خواب

 12. Massiw می‌گوید

  سلام من یه لاک پشت پیدا کردم از داخل یه باغچه که کلیم گلی بود شستمش ، خیلیم کوچولوعه ، میخوام یمدت نگهش دارم تا یه جای مناسب رهاش کنم ، چه غذایی میتونم بهش بدم ؟

  1. بهزاد می‌گوید

   باید از نزدیک ترین پت شاپ براش غذا بخرین….بعد از دو سه روز با اشتها غذا میخورن

 13. سپهر علیزاده می‌گوید

  سلام می شه لطفا بگین که از این لاک پشت ها به اندازه ی خیلی کوچک ۳۰ میلی متری از کجا خریداری کنم آخه نمی توانم در خزر دنبال این لاک پشت بگردم.

 14. سپهر علیزاده می‌گوید

  سلام می شه لطفا بگین که از این لاک پشت ها به اندازه ی خیلی کوچک ۳۰ میلی متری از کجا خریداری کنم آخه نمی توانم در خزر دنبال این لاک پشت بگردم. لطفا لطفا. لطفا به من بگویید.

  1. faezeh می‌گوید

   ماهی فروش ها مخصوصا الان که دم عیده

  2. محمد رضا می‌گوید

   من دارم اگه خواستی بیا تو دایرکتم..

 15. مسعود می‌گوید

  سلام
  لاک پشت چند روز بدون آب می تونه بمونه
  چون لاک پشت من دو روزه که فرار کرده و توی خونه گم شده
  از این لاک پشت های کوچولوی آکواریومیه
  میگن بدنش خشک میشه و میمیره. درسته؟

  1. صادق می‌گوید

   سلام من یه لاکپشت دارم از این کوچیکا ولی غذا نمیخوره چکار کنم

  2. صادق می‌گوید

   سلام من یه لاکپشت دارم از این کوچیکا ولی غذا نمیخوره چکار کنم تو این که میزارم کمی توش میمونه ولی بعد میاد بیرون هرچی هم بهش میدم نمیخوره لطفاً راهنمایی کنید

   1. فیروزی می‌گوید

    اکواریوم و فروشنده ماهییان زینتی معمولا دارند.

 16. Amirali می‌گوید

  سلام من چنتا لاک پشت بسیار کوچک دارم که از مرداب های دریای خزر گرفتم نمیدونم بهشون چه خوراکی بدهم خواهش میکنم راهنمایی کنید ممنون

  1. B.S می‌گوید

   أمیر على جان بستگى به این داره که چه نوع لاک پشتى هست ولى بیشتر لاک پشت ها میگوى خام، مرغ آب پز، ماهى تن کنسرو شده در آب و گوشت و سبزیجات مى خورن.
   من پیشنهاد مى کنم هر کسى که لاک پشت داره و راجع به تغذیه اش سوال داره، یه سرى به این سایت بزنه.
   http://dr-mokaram.blogsky.com/1389/02/07/post-8/

 17. Jani می‌گوید

  سلام من یه لاکپشت دارم که شباهت زیادی به این گونه از لاکپشت داره و به تازگی متوجه شدم که روی جفت چشمش یه پوسته ی صفید رنگ پدید اومده .
  لاک پشت من زندس چون وقتی دست بهش میزنم تکون میخوره ولی توی لاک نمیمونه و جایی رو هم نمیبینه. اگه میشه جواب منو بدین چون واقعا نگرانشم.

  1. اسما می‌گوید

   حتما باید ببرین دامپزشک بیچاره رو

 18. سمانه می‌گوید

  سلام.من امروزکناررودخونه یه لاک پشت پیداکردم.خیلی کوچولوِ.واسش کاهوگذاشتم ولی نمیخوره.چطوربایدازش مراقبت کنم؟آیااینابزرگ میشن؟

 19. Kimia می‌گوید

  سلام من امروز یا لاکپشت خریدم اما نمیدونم از چه نوع گونه ایه و همچنین شرایط نگهداری رو نمیدونم فقط بهم گفتن که هیچ وقت بزرگ نمیشه

  1. نگار می‌گوید

   میدونستید خرید و فروش لاکپشت غیر قانونیه؟ بهتره اگر شرایطش رو نمیدونید برید پسش بدید حیفه این حیوون بومی ب دلیل نا اگاهی کشته بشه.

 20. *۱۰۰*۲۳۶*۱۲۲# می‌گوید

  سلام
  من دو لاکپشت که بیشترین شباهت با لاکپشت برکه ای دارن رو در کانال آبی در دزفول(خوزستان) پیدا کردم حدود۱۰ تا ۱۳ سانتی متر هستن
  خواستم بدونم شرایط نگه داریشون چیه
  چه غذایی براشون بهتره
  چه محیطی برای استراحتشون
  توی خونه ی اپارتمانی هستیم
  و حدالامکان محل زیادی اشغال نکنه

 21. سمیه می‌گوید

  سلام خسته نباشید چند وقت پیش ی لاک پست نر برکه ی خزری پیدا کردیم که اصلا غذا نمیخوره باید چکار کنیم؟؟، الان به خواب زمستانی رفته چند روز پیس متوجه شدم دست و پاش زخم شد.دلیلش چی میتونه باشه و باید چکار کنیم؟؟جای مناسب پیدا نکردیم ک ازادش کنیم.و اینکه باید منتظر بشیم زمستون تموم بشه بعد ازادش کنیم یا ن؟؟؟ممنون

 22. مهدیه می‌گوید

  سلام من یه لاکپشت پیدا کردم که تازه به دنیا اومده و خیلی کوچولو و عین مرده ها فقط یه جا مونده حتی پلک هم نمیزنه فقط گاهی دست و پاشو تکون میده می خواستم بدونم امکان داره به خواب زمستانی بره

 23. سینا علی اکبر سلطان می‌گوید

  سلام بعد این لاکپشت ها در خشکی هم زنده می مانند
  یا به تنها زندگی کنند

  1. نگار می‌گوید

   تا جایی ک من میدونم بله زنده میمونن ولی خب به کمی اب هم نیاز دارن ولی در اصل برای خشکی ان.

 24. Sina soltan می‌گوید

  ببخشید سوال دیگه این بود با ماهی ازادی هم می مانند

 25. Sina soltan می‌گوید

  سلام من امروز یک لاکپشت آوردم بهش سبزی خوردن می دم خوبه بعد چی بدم بهتر
  سوال اصلیم اینه است در خشکی هم زنده می مانند

 26. غزل می‌گوید

  سوال دیگه ای که داشتم این بود که خونه ما افتاب گیر نیست و لاکپشت من خیلی کم افتاب میخوره من میتونم از قطره یا مقداری از قرص ویتامین دی در داخل ابش بریزم؟؟ راستی لاکپشتها در زمستان هم احتیاجی به نور افتاب دارن

 27. غزل می‌گوید

  سلام باعرض خشته نباشید من حدودا ۹ماه پیش یک لاک پشت خزری از مازندران گرفتم خیلی کوچیکه تقریبا از ۳ماه پیش کم کم لاکش داره به سمت بالا برمیگرده وشبیه کلاه میشه و اصلا از روز اول داخل لاکش نرفته لطفا منو راهنمایی کنید سپاس

 28. فهیمه صادقی می‌گوید

  سلام
  من سه هفته است که از دوتا لاکپشت برکه ای اروپایی مراقبت می کنم.آنها توی حیاط زندگی می کنند. یکی ده سانت است و اون یکی بیست سانتی متر.امروز رو موزاییک ها دوتا ختم سفید رنگ بیضی شکل که تقریبا دو سانت و نیم هستند پیدا کردم.
  آیا این ها ویژگی های تخم لاکپشت است! ؟
  اگه تخم لاکپشت هستند شرایط نگهداریشون چیه که سالم بمونن!؟

  نباید روشون خاک بریزم!؟
  چه مدت طول می کشه که بچه لاک پشت ها به دنیا بیایند!؟

 29. یوسف می‌گوید

  سلام یه لاکپضت از شالیزار مازندران پیدا کردم اوردم خونه توی ظرف اب تخم گذاشته چه کار کنم که خودش و تخماش اسیب نبینن میتونم برشون گردونم توی طبیعت؟با تشکر

 30. فرانک می‌گوید

  لاکپشت من دمش درازه اونم از همیناس؟

  1. نگار می‌گوید

   ن اونا فرق دارن

  2. دریا می‌گوید

   سلام من دو سه سال پیش ی لاک پشت سبز تیره بسیار بزرگ با راه راه سبز روشن پیدا کردم کنار رود خونه ای تو شمال.فقط نون خیس میخوره و برنج عجیبه هر گیاهی میذاریم جلوش نمیخوره و هنوزم ک هنوزه ازمون میترسه نمیدونم چیکار کنم ک حالش خوب شه و غذای اصلیش چیه؟ ی لگن تو باغچمون همیشه پر آب هست براش و وقتی خواب زمستونی میره میره داخل خاک باغچه میخوابه زیر سایه درختا و هیچی هم نمیخوره.تو شهر مام کرم ک غذای لاکپشته گیر نمیاد چون گرم و خشکه پیشنهادتون ب من چیه دوستان؟

 31. سعید می‌گوید

  سلام.نگه داشتن لاک پشت کنار ماهی گیاه خوار مشکلی داره؟غذاداخل آکواریوم بهش چی بدم؟نیاز به خشکی هم داره یا همش باید توآب باشه؟

 32. milad می‌گوید

  من می خوام یه لاک پشت از مزرعه کشاورزی بیارم می خواستم بدونم چی باید بخوره من اهل گیلان_لنگرود_کومله می باشم بعد از کجا بایدبفهمم آبزی یا خاکیه لطفا سریع جواب بدید.

 33. شیما می‌گوید

  سلام آیا لاک پشت میتواند عامل بیماری باشد

 34. مهدی می‌گوید

  ما یه لاکپشت داریم که فکر کنم خزری هست .۱۵ یا ۱۵۶ سالی فکر کنم داشته باشه . غذای مورد علاقش خیار گوجه فرگی هندوانه خربزه و گوشت مرغ نزدیک های مهر به خواب زمستانی میره ونیمه های عید بیدار میشه در این مدت آب وغذا نمیخوره وفقط میزاریم تو زیر زمین میخوابه (جای گرم ونرم) به گاز گرفتن خیلی علاقه داره اونم بچه های کوچیک وقتی با دم پایی نو باز بدون جوراب شمار رو تو حیات ببینه دنبالتون میاد وتا خسته بشه دنبالتون میکنه که تا یه گاز از نوک انگشت پاتون بزنه اونم چه گازی اون تیکه که گاز گرقته کنده میشه خیلی قویه موقعی که عصبی هست وجلوشو گرفتی که جلو نره میره عقب وبه قدرت یه کله میزنه بهت تا مثلا راه باز شه هر سوالی هم که داشتین بفرمایید در مورد زندگیش بگم این ۱۵ ۱۶ سال با ما بوده یادم رفت بگم ناخون های بلندی داره طوری قوی هست که با ناخون هاش تونست یه سبد میوه رو که پلاستیکی هست رو پاره کنه و بیاد بیرون فویترین لاکی ایرن هم شده آفرین به لاکی خودم خیلی دلم میخواد به طبیعت برگرده ولی میترسم افراد شیطان صفت ومریض وروانی بکشنش فقط برای تفریح

 35. علیسان می‌گوید

  سلام من لاکپشتم چشماشو بیشتر شبا میبنده آیا مشکل داره یا داره استراحت میکنه

 36. مهدی کیانی می‌گوید

  سلام من امروز ازمیدان هفت حوض تهران یه لاک پشت کوچولو خریدم واسم شم کذاشتم کورورا ولی هیچی نمیخوره خیلیم کوچیکه لطفا راهنمایی کنید

 37. مجید می‌گوید

  سلام درباره خواب زمستونی بگید لطفاباید چی کار کنیم براش زیر اب میخابن ایشون یا تو خشکی چه مدت توی چه دمایی ممنون

 38. vida می‌گوید

  سلام ببخشید من یه لاک پشت دم دراز دارم از وقتی پاییز اومده هیچی نخورده و چشم بسته راه میره و نمیدونم دنبال چی میگرده حای خیلی وقتها به شیشه میچسبه و میخواد بیاد بیرون میارم سرگردان اینور واونور میره بااینکه چشاش بسته هست خیلی نگرانم میترسم بمیره توروخدا راهنماییم کنین

 39. zahra می‌گوید

  سلام.آیا لاک پشت های شمال کشور بیماری سالمونلا را به انسان منتقل میکنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 40. H344 می‌گوید

  سلام لاک پشت من اصلا منقارش رو باز نمیکنه که چیزی بخوره، الان حدود ۱۰روزه که از شمال خریدمش، دامپزشکی هم بردم برای غذا نخوردن، فقط گفت میگو خشک بگیرم براش ولی اصلا منقارش رو باز نکرده تا به حال
  چکارش کنم؟ 😐

  1. مهدی می‌گوید

   کرم زنده بده. توی آب باید بخوره.

 41. مونا می‌گوید

  سلام من یه لاک پشت برکه ای ماده دارن کوچولو هستش این دوروز غذا نخورده بعش کاهو میدم خیلیم دوست داره میزارمش توی اب بهش غذا میدم اونجا فقط غذا میخوره و خیلیم میخورد دوست داشت این دوروزه هیچی نمیخوره میخواد تو خشکی باشه وبخوابه این حالت معمولیه?

 42. rasin می‌گوید

  سلام خسته نباشید

  من تو گیلان هستم ی لاک پشت کوچیک دارم که از دریا گرفتم غذا نمیخوره رو لاک م گردنش سفیدک زده می خواستم بدونم از چی هست اگه میشه پاسختون رو به شمارم ارسال کنید
  **********

 43. Yusof می‌گوید

  سلام من یک لاک‌پشت از مازندران از یک برکه گرفتم مثل این که تازه از تخم بیرون اومده اندازه شصت یک آدم بالغ نیست چی بهش بدم بخوره؟

 44. عرشیا می‌گوید

  من یک لاک پشت برکه ای اروپایی دارم ولی فقط کاهو میخوره

 45. امیر حسین فریدونی می‌گوید

  سلام. لاکپشت من خیلی کوچیکه سبزیجات هم نمی خوره. غذاش چیه؟

 46. یاشار می‌گوید

  سلام .من ساکن اردبیل هستم .اوایل نوروز ۹۲ تعداد ۳۰ عدد لاک پشت خزری رو دیدم که برای فروش بود.دوستم گفت که اینا در حال انقراض هستن و کاش میشد بخریمشون و بزرگشون کنیم بعد برشون گردونیم.منم همش رو خریدم الان حدود ۱۰ سانت شدن.سوال اینکه ایا میتونم اینهارو در برکه های اردبیل رها کنم (چون تا حالا در اطراف از این لاکپشت ها ندیدم) دوم ۲ سالگی و ۱۰ سانتی سن مناسبی برای رهاسازی هست یا نه؟
  سوم میتونم در شمال و یا روخانه های مغان و قیزیل اوزن رهاسازیشون کنم چون اونجاها دیدم که رو سنگها حمام افتاب میگیرن.البته یک دامپزشک هر چند ماه میاد و معاینشون میکنه .و چون قصدم از نگهداری رو میدونه پولی هم ازم دریافت نمیکنه تا در این کار خوب من سهیم باشه

 47. تینا می‌گوید

  سلام من یه لاکپشت برکه ایی خزری دارم ایا ممکنه به بچه هام اسیب برسونه یا گازشون بگیره؟؟؟؟/

 48. آریو می‌گوید

  سلام و خسته نباشید
  به نظر شما چرا لاک پتنها علاقه به عبور کردن از عرض جاده های اسفالت دارند!؟
  که متاسفانه منجر به تلفات زیادی از اینها هم میشه!؟

  1. احسان می‌گوید

   با سلام، لاکپشت های دریایی بصورت غریزی پس خروج از تخم کن زیر ماسه های ساحل هست به سمت نور میرن،در محیط بکر نور ماه روی سطح اب دریا منعکس میشه و پر نوره پس لاکپشت ها به سمت دریا میرن، با نزدیک شدن شهرها و جاده ها به ساحل،نور زیاد چراغ ها باعث سردرگمی لاکپشت ها میشه و اشتباها به سمت جاده میرن و از بین میرن

 49. مهسا می‌گوید

  سلام،من لاک پشتمو تو محوطه فرودگاه ،طوری که کاملا رنگی شده بودزیر لاستیک ماشینم پیدا کردم،دامپزشکی بردمش ۲سالشه و نر هستش،فقط تن ماهی میخورد اما الان یه مدتیه که هیچی نمیخوره،دکتر گفت ممکنه کمبود کلسیم گرفته باشه،تو بالکن نگه میدارمش اما دلم میسوزه،فکر میکنم بزارمش تو زیستگاه خودش بهتره،ممنون میشم اگه یه جا نزدیک تهران معرفی کنین.

 50. mahsa می‌گوید

  می خواستم بدونم لاک پشت های دریای خزر خواب زمستانی دارن؟ و اینکه از کی میرن به خواب زمستانی؟ باید چه شرایطی براشون فراهم کرد؟

 51. nazanin می‌گوید

  سلام… خسته نباشین من ی سالو نیمه ک لاک پشت برکه ای خزری دارم اما چند روزه ک سمت مخرجش یعنی کلا بدنش از پشت متورم شده من خیلی نگرانم باید چیکار کنم؟؟؟؟؟؟

 52. علی می‌گوید

  سلام و تشکر از مطالب علمی دریادداشت بالا
  من دو لاکپشت کوچک دارم که با توضیحات بالا ایرانی و برکه ای هستند که لاک یکشون روشنتر و دایره ای باخالهای زردرنگ روی پاها وگردن و دیکری کمی بزرگتر تیره تر و لاک مایل به بیضی که اولی چند روزی است غذا نمی خورد و دایمن در خواب است و شب و نیمه شب با حرکتی سریع در اب میرود وخود را به شیشه اکواریوم یا سنگ دراب میزند و تفلای بسیار دارد بطوری که وارونه می شود و بی حال و به شکم برمی گردد و دهانش باز می کند و گردن می کشد که البته همه این رفتارها در حدود سه یا چهار دقیفه است علت اینها چیست و ایا دچار بیماری است لطفن مرا راهنمایی کنید متشکرم

 53. میتردات می‌گوید

  سلام
  وقت بخیر
  من یه لاکپشت برکه خزری دارم که حدود ۴-۵ماهه ک خریدمش
  اوایل فقط کاهو کلم میخورد
  ولی یه مدت بعد اصلا نمیخورد برای همین به پیشنهاد چند نفر بهش ماهی دادم
  اونم یه مدت کوتاهی خورد
  الان فقط جیگر میخوره
  روزی یه تیکه کوچیک بهش میدم غیر جیگر چیزی نمیخوره
  نگرانم مریض شه
  باید چیکار کنم؟
  لطفا راهنماییم کنید
  ممنون

 54. سحر می‌گوید

  سلام
  حدود ۲سال میشه که ۲لاک پشت در نوشهر پیدا کردم و ازشون نگهداری میکنم.
  تمام ایم مدت لاک پشت ها ۲۴ساعت داخل اب هستن چون محلی برای نگهداری در داخل خشکی ندارم آیا کارمن اشتباه؟
  آیا بعداز ۲سال میتونم به طبیعت برگردونمشون؟
  باتشکر

 55. مرتضی عظیمی می‌گوید

  سلام من الان تو جاده وسط آسفالت یکی از روستاهای مراغه لاک پشت کوچکی پیدا کردم ولی نمیدونم خاکی هست یا برکه ای از کجا بدونم ؟چی بدم بخوره لطفا راهنماییم کنید؟؟

 56. maryam می‌گوید

  سلام.خسته نباشین.من یه لاک پشت خزری دارم.دو روز پیش از بلندی افتاده و لاکش از قسمت پشتی ترک برداشته.شما میدونین باید چیکار کنم؟؟؟

 57. مهسا می‌گوید

  سلا من لاک پشتم می خواست بره از یه جا بالا برگشت و دمش شکست چی کار کنم؟ دمش شکسته زود میمیره؟ یا دم باز در میاره؟

 58. توتو می‌گوید

  سلام، عالی بود فهمیدم لاکپشتم از چه نوعی هست. لاک پشت من ۳.۳سانت هست، از وقتی آکواریوم را کنار قفس پرنده هام گذاشتم خیلی خوش اخلاق تر شده چون اوایل که به جاش عادت نداشت مدام فکر فرار از آکواریوم بود. با خواندن مطالب بالا به فکر خواب زمستانه اش افتادم. امکان داره بدونم برای خوابش محل زندگی اش را باید تغییر بدم؟ روی خشکی میخوابه؟ باید جاش تاریک باشه؟

 59. علی می‌گوید

  سلام من لاک پشتمو اززمین کشاورزی گرفتم هیچی نمیخوره اصلا دهنشو هم باز نمیکنه میره جای خلوت قایم میشه کمکم کنین چیکار کنمش

 60. amir می‌گوید

  سلام من یه لاکپشت از تالاب انزلی گرفتم که از نژاد برکه ای خزری هست براش غذای مخصوص خزندگان رو خریدم که برای شرکت ماهیران هست و نمیخوره باید چه غذایی بهش بدم

  1. مهدی می‌گوید

   کرم زنده اشتهای لاک پشت رو تحریک میکنه

 61. ارمین می‌گوید

  من یک لاک پشت دارم لاکپشتم باید همیشه تو اب باشه

 62. parmis می‌گوید

  سلام من پارمیس هستم خیلی از یک نفر به نام nimatramonn چون من لاکپشتم رو تو سایه میذاشتم و هر وقت غذا می خورد بهش نگاه می کردم تازه توی تونگ کوچیک نگه می داشتم با تشکر از تو

 63. zahra می‌گوید

  سلام، خسته نباشد
  چند روز پیش از این لاک پشتایی که برای عید میارن خریدم فک کنم برکه ای خزری، مشکلی که دارم اینجاست که هیچی نمیخوره و در ضمن نمیدونم چند ساعت باید تو آب و چند ساعت باید تو خشکی باشی
  اگه میشه راهنماییم کنید

 64. محمد می‌گوید

  سلام من دو روزی هست که لاک پشت خریدم. موقعی که خریدم فروشنده گفت که این لاک پشت ها کوچیکن و ممکنه که فقط یکم بزرگتر بشن.ازروزی که خریدم هم غذا نخوره از روی عکس هم تشخیص دادم که احتملا خزری باید باشه.غذای این لاک پشت چیه و چجوری نگه داری میشه؟؟

 65. woopy می‌گوید

  سلام من یه لاک پشت برکه ای خیلی کوچیک خریدم یه چند روزی هستش که دور چشمش و همین طور یکمی از زیر چونش به رنگ خاکستری تغییر رنگ داده میخواستم مشکلش چیه و چیکار میشه براش کرد؟! راستی از روزی که خریدمش درست حسابی غذا نمی خوره.
  با تشکر

 66. سوگند می‌گوید

  سلام من تازه یه لاک پشت خریدم چه غذای باید بهش بدم سنش کمتر از یک ساله

 67. simin می‌گوید

  سلام.من یه لاکپشتی خریدم که نمیدونم از چه نوعه.چی باید بهش بدم بخوره و….
  این لاکپشت بیشتر اوقات خوابه.اون به رنگ گردوییه و رو صورتش خالای ریز سفید داه…میشه کمکم کنین؟؟

 68. حمیده می‌گوید

  سلام. جهت نگداری لاک پشت داخل یک برکه البته توی برکه پرنده مانند اردک هم هست و آب شور و سنگینه چه گونه ای رو پیشنهاد میکنید؟؟

 69. علیرضا می‌گوید

  سلا من یه لاکپشت گوش قرمز دارم پارسال عفونت تنفسی گرفت ولی خودش خوب شد الان تو آکواریومه خشکی هم داره یعنی الان شرایط مناسبسداره وسالمه؟

 70. آتنا می‌گوید

  سلام
  من از شمال ماسه آوردم
  میخوام ببینم چون لاک پشتم واسه آب شیرینه این شوریه ماسه اذیتش میکنه یا نه..
  مرسى از اطلاعاتى که دادین..

 71. شایان می‌گوید

  آیا میشه لاک پشت رو از اصفهان به شمال برای یک مسافرت برد و برگردوند

 72. علیرضا می‌گوید

  سلام. من اهل شهر امل در مازندران هستم.سر زمین کشاورزی یه لاکپشت برکه ای خزری گرفتم.طول لاکش۵/۵ سانته.
  دمشم درازه. نمیدونم نر یا ماده . چجوری بفهمم؟غذا چی باید بهش بدم?چه جایی بهتره براش درست کنم؟مرسی اگه جوواب برام به وبلاگ بفرستین. راستی الان چند سالشه؟مرسیییییییییی

 73. razi می‌گوید

  سلام ما یه لاک پشتی داریم لاکش نرم شده چیکارش کنیم؟ خیلی هم میخابه!

 74. yarehojat می‌گوید

  سلام من چند روز پیش از یکی از شهرهای شمالی یه لاک پشت کوچولو پیدا کردم و اوردمش خونه حالا این جز کدوم گونه است و باید چطوری نگهداری بشه؟

  http://persianpet.org/forum/images/imported/2010/04/5467.jpg

  این عکسی بود که ازش پیدا کردم.

  گیاهخواره یا گوشت خوار؟

 75. nimatramon می‌گوید

  لاکپشت های برکه نباید در خانه رها بشوند به چندین علت:
  ۱- نیاز به ب دارند و هرگاه نیاز باشند باید به داخل آب بروند و سپس بیرون بیایند و در خشکی استراحت کنند
  ۲- اگر کوچک باشند در میان وسایل خانه گم می شوند و چند روز بدون آب می مانند
  ۳- نیاز به آفتاب دارند و باید در محلی قرار بگیرند که چند ساعت در روز آفتاب بگیرند

  برای نگهداری در منزل می بایست یک آکواریوم را طوری تغییر دهید که هم فضایی برای شنا و هم خشکی برای استراحت داشته باشد

 76. nimatramon می‌گوید

  دوستانی که به تازگی اقدام به نگهداری لاکپشت برکه ای کردن توجه داشته باشند که در هفته اول در هنگام غذا خوردن نباید در کنارش باشید دمای محیط مهمه و اگر سرد باشه غذا نمی خوره از پوست خیار و میگوی خشک شده استفاده کنید حواستون باشه که لاکپشت ها نیاز به نور آفتاب دارند و در روز باید چند ساعت را آفتاب بگیرند. از صدای بلند می ترسند و مهم هستش که یک آرامش نسبی داشته باشند ضمنا سیستم دفاعی لاکپشت ها در هنگام ترس و استرس ضعیف می شه.

 77. افسانه می‌گوید

  سلام من یه لاکپشت چن روز پیش خریدم ولی هیچی نمیخوره خیلی کوچیکه و فک میکنم برکه ای باشه لطفا راهنمایی کنید

 78. مریم می‌گوید

  سلام
  لاک پشت من توی خونه آزاده قبلا یک روز در میون میذاشتمش توی آب و مدفوعش فقط توی آب بود، ولی یه بار توی اتاق مدفوع کرد، حالا هر روز چند ساعت میذارمش توی آب. چند روزی خوب بود ولی دوباره توی اتاق مدفوع کرده.چیکارش کنم؟
  اگه نتونم کنترلش کنم، مجبورم رهاش کنم توی طبیعت ولی خیلی دوستش دارم و خیلی هم بهش وابسته شدم
  نژاد لاک پشت برکه ای خزری
  لطفا کمکم کنید

 79. عليرضا مهرپويان می‌گوید

  سلام. من لاکپشتمو از تالاب انزلی گرفتم ولی ویژگی هاش شبیه لاکپشت برکه ای اروپایی هست مثلا روی سرش و دستو پاش خال های زرد داره و خیلی کوچیکه میخواستم بدونم تا چه حد بزرگ میشه و در ضمن فعلا فقط بهش سفیده تخم مرغ میدم
  خوبه براش؟

 80. مسعود می‌گوید

  سلام لاک پشت من اصلا هیچی نمیخوره چی بهش بدم

 81. محمد می‌گوید

  سلام. لاک پشت من نیمه ابزی . مشکل من اینه که اصلا غذا نمیخوره کاهو.ریحون.تخم مرغ اب پز و … حالا من باهاش چکار کنم ؟ خیلی هم بازی گوش و زرنگ .

 82. سپهر می‌گوید

  سلام من یک لاکپشت خزری دارم و کسی به من از زمان بچگیش بهم هدیه داده و من حدودا یک سال ازش مراقبت کردم و الان در خواب زمستانی هست ، میخوام که زودتر به طبیعت بازگردونمش و به محیط زندگی خودش برگرده، آیا کار درستی میکنم که میخوام آزادش کنم یا این که به محیط عادت کرده و رها کردنش به محیط براش خطرناکه ؟؟ اگر میتونم آزادش کنم کدوم منطقه محل مناسبی برای زندگیش هست ؟ ممنون میشم اگر به ایمیل من پاسخ رو ارسال کنید

 83. علی می‌گوید

  سلام.من یک سوال دارم.لاک پشتهای برکه ای در چه مکانی تخمگذاری میکنند؟
  با تشکر

 84. kiyana می‌گوید

  سلام من یه لاک پشت از گیلان اوردم هرچی بهش میدم نمیخوره سایزشم خیلی کوچیکه , چیکار کنم؟

 85. افشین می‌گوید

  سلام خسته نباشین.مطالب عالی بود.لاکپشتم چندماهی هست غذا نخورده به نظر شما باید چیکار کنم؟

 86. lمحمدحسین می‌گوید

  سلام،لاکپشتم خیلی بی اشتها شده .من اونو توی لگن گذاشتم وتا زیر پاهاش آبش کردم وبهش کف دریا وخیار میدم .به نظر شما خوبه؟

 87. شكوفه می‌گوید

  سلام من ی لاک پشت خزری دارم ک میخام زود بزرگ شه اما از من میترسه و کم بازی میکنه.برای رشدش باید چیکار کنم و برای آشناییش با من چ کنم؟

 88. ماهک می‌گوید

  سلام ، لاک پشت من ۶ تا تخم گذاشته چقدرطول میکشه تا تبدیل به بچه بشه؟؟ا

 89. پگاه می‌گوید

  سلام,لاکپشتم خیلی بی اشتها شده چیکار کنم؟

 90. آرش می‌گوید

  سلام من یک لاک پشت برکه ای ۴ سشنتی متری از زمین کشاورزی پیدا کرده ام اما نمیدونم بهترین شرایط برای نگهداریش به چه صورت هست.لطفا دراهنمایی کنید.مطالب عالی و جامع بود.متشکرم

 91. شهریار می‌گوید

  اگه تخمارو تکون ندادید یعنی زاویه اولیشون تغییر نکرده ممکنه بچه ها بدنیا بیان اما اگر تکونشون دادین نمیشه
  دما و رطوبت هم باید خوب و ثابت باشه اگه تا الان لای دستمال بوده به احتمال ۷۰% خراب شدن

 92. سمانه می‌گوید

  مدفوع لاک پشت من سبز رنگ شده باید جه کار کنم

 93. شاهین می‌گوید

  با سلام
  مطالب خیلی خوب بود. من هفته پیش یک لا پشت آوردم تهران و دیشب در سطلی که در آن بود ۵ عدد تخم گذاشته و در آب بود که من درآوردم و فعلا در لای دستمال است و نمی دانم چکار کنم؟ تخم ها سالمند؟ میشود زیر خاک یا شن گذاشت؟ تخم ها باید زیر خاک گرم زیر آفتاب باشد؟ یا زیر شن؟ چقدر طول میکشد تا بچه ها بیرون بیایند؟ لطفا سریعا راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر.
  ۲۰-۳-۹۲

 94. شهریار رمدانی می‌گوید

  غذاش زیاد خوب نیست اگه میتونید با کرم خاکی و یا غذای ماهی یا لاکپشت آماده استفاده کنید.
  کنار برکه با دریاچه خیلی بهتره.

 95. زهرا می‌گوید

  سلام لاک پشت من فقط گوشت آب پز و تخم مرغ آب پز میخوره این خوبه یا بد؟؟؟؟؟؟اگه بخام ولش کنم کجا بهتره واسش؟؟؟؟؟کنار رودخونه خوبه؟؟؟؟من اهل استان گلستانم

 96. علی می‌گوید

  واقعا مطالب مفیدی بود.متشکرم.

 97. شقایق می‌گوید

  معلومه که نه!!
  اینا نیمه آبزی هستند

 98. مهسا می‌گوید

  سلام من یک لاکی از شمال آوردم ولی نمی تونم ازش نگهداری کنم:( به نظر شما می تونم تو جنگل شیان ولش کنم ؟؟؟؟؟؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.