مسجد آقا محمد تقی، مراغه

این مسجد بزرگ و نو ساز درجانب غربی خیابان خواجه نصیر و نزدیک بازار واقع شده است . بنای نخستین این مسجد ظاهرا در اوایل دوره قاجار صورت گرفته و سپس به علت خرابی، دردوره حاضر، ساختمان آن را به طرز زیبایی تجدید کرده اند. ازآثار مسجد قدیمی آقامحمدتقی، چهار قطعه پنجره چوبی است که امروزه آنها را بین قسمت فوقانی نمازگاه و تالار سخنرانی تعبیه کرده اند. این پنجره ها ، ازنمونه های عالی مشبک سازی اوایل دوره قاجار هستند و به حدی هنرمندا نه ساخته شده اند که نظر هربیننده را جلب می کنند . بنای مسجد جدید آقامحمدتقی، ازیک نمازگاه بزرگ و یک تالار سخنرانی مفصل، یک وضوگاه و یک کفشکن تشکیل یافته است. درتزیین درون مسجد، ازمرمر وکاشی استفاده شده و درکل، بنای مسجد اززیبایی و گیرایی خاصی برخوردار است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.