مسجد ازیران، اصفهان

در سی کیلومتری خاور اصفهان و در جنوب بستر زاینده رود دهکده ازیران واقع شده که مردم محل آن را (ازیرون) تلفظ می ‌کنند. در این دهکده که در خاور دشتی واقع شده، به سبک بناهای مغولی در قرن هشتم هجری مسجد جالب توجهی وجود دارد که در حال انهدام و ویرانی است. کتیبه خارجی گنبد مسجد ازیران به خط بنایی آجری برجسته و سفید بر زمینه آجری قرمز می باشد. کتیبه داخل گنبد به خط بنایی آجری برجسته و سفید بر زمینه آجری قرمز رنگ و کتیبه محراب مسجد ازیران به خط ثلث گچ بری برجسته بر زمینه گل و برگ است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.