مسجد اعظم اردبیل

این بنا که درانتهای بازار زر گران واقع است و ازبزرگترین مساجد شهر محسوب می شود، مربوط به دوره قاجاریه است؛ اما بازسازی و نوسازی های صووت گرفته ، آن را به مسجد نوسازی تبدیل کرده و درحال حاضر، تنها به واسطه مشابهت های چندی که گنبد مقبره شیخ صفی- گنبد الله الله- دارد، جالب توجه است . شبستان مسجد، بزرگ و وسیع است و درزیر پوشش گنبدی آن پنجره هایی تعبیه کرده اند. منار مسجد، به ارتفاع حدود 11 و قطر حدود 80/2 متر، درضلع شمال غربی شبستان واقع و دارای تزیینات آجر- کاشی و مقرنس های زیبایی است . در تزیینات آجر- کاشی مناره، عبارت "الله" هفت بار تکرار شده که تقلیدی ازگنبد الله الله شیخ صفی است . این مناره نسبت به خود مسجد قدیمی تر و احتمالا مربوط به دوره قاجار است .

نظرات بسته شده است.