مسجد امام جمعه، تبریز

این مسجد درجانب شرقی بازار مسجد جامع، درنزدیکی مدرسه طالبیه واقع شده و به مسجد سبز نیز شهرت داشته است . نادرمیرزا، نویسنه دوره قاجار، درخصوص این مسجد می نویسد : "این مسجد به مسجد سبز اشتهار دارد؛ ازیرا که ستون های آن مسجد به لون سبز زینت داده اند . این مسجد را بازرگانی دیندار حاجی علی نام به تاریخ یکهزار و دویست وپنجاه وپنج ازهجرت عمارت کرده . آن مرد ازبومیان شهر خوی است." شبستان مسجد دارای بیست ستون سنگی با سرستون مقرنس و سی گنبد ضربی آجری است . ستون ها درچهار ردیف پنج تایی قرار گرفته اند و رنگ سبز آنها هنوز هویداست . درجانب غربی مسجد مزبور، مسجد زمستانی کوچک تالار مانندی قرار گرفته که درآن به کفشکن مسجد بزرگ بازمی شود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.