مسجد ثقه الاسلام، تبریز

این مسجد درجانب شمالی دهلیز بقعه صاحب الامر و مدرسه اکبریه درکنار خیابان مدرس واقع گردیده و به مسجد شیخیان و صاحب الامر نیز معروف است. این مسجد را میرزا محمد شفیع ثقه الاسلام، پیشوای شیخیه- جد ثقه الاسلام شهید- درسال 1265 ه-. ق، به جای مسجد قدیمی تری ساخته است . مرحوم میرزا علی آقا ثقه الاسلام، دررساله "تاریخ امکنه شریفه و رجال برجسته" (1332 شمسی) درباره مسجد مزبور می نویسد: "درسمت شمالی مقامبقعه صاحب الامر جای مسجدی بوده که معمرین چنین آن را نقل می کنند که ایوانی بود بی سقف که حضرت جد امجد حاج میرزا محمد شفیع ثقه الاسلام اعلی الله مقامه درتاریخ هزار ودویست وشصت و پنج همان جا را تعمیر کرده و مبالغی برآن افزوده اند و فعلأ مسجدی عالی است . و بنا به گفته معمرین، معادل جای دوگنبد ازطرف غربی همان مسجد، سابقا محل مسجد بوده که بعد جد مرحوم ازجانب شرقی و شمالی بر آن افزوده است. بعد درتاریخ هزار ودویست و نودو یک، ازطرف شرقی مسجد عمارت جدید کرده و یک طاق نیز افزودند و مسجد زمستانی دیگر درجانب شرقی مسجد احداث کردند . بعد ذلک درسال هزارو سیصد و ده هجری که سال وبای عام بود، حضرت والد ماجد حاج میرزا موسی آقای ثقه الاسلام اعلی الله درجته به واسطه شکست فاحشی که درآن طاق های جدید الاحداث و مسجد زمستانی واقع شده بود، مجددأ یک جرگه طاق احداثی را با مسجد زمستانی برداشته، به وسعت مسجد افزودند و مسجد زمستانی موقوف شد و فعلأ مسجدی چهار ستون سنگی عرض و شش ستون طول … است. ==== مسجد جامع اسکو ==== این مسجد در کنار خیابان اصلی و بزرگ اسکو- در 15 کیلومتری جنوب غربی تبریز- واقع گردیده و یکی ازمساجد قدیمی و معتبر زمان صفویه است . کف بنای مسجد، نزدیک دو متر ازسطح خیابان بالاتر است . شبستان مسجد دارای شش ستون سنگی با سر ستون های مقرنس و دوازده گنبد ضربی آجری خوش طرح است . در سمت شمال مسجد، سه خواجه نشین نسبتأ عمیق تعبیه شده که بالای هرسه ایوان است . اهل محل، تاریخ بنای این مسجد را همزمان با تاریخ تجدید بنای مسجد پایتخت- واقع درنزدیکی همین مسجد به تاریخ 1061 ه-. ق می دانند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.