مسجد جامع دشت بیاض، قاین

دشت بیاض به عنوان یکی از نقاط مهم تاریخی دارای عناصر باستانی ویژه ای است . به استناد قدیمی ترین سند وقفی موجود دراداره اوقاف و امور خیریه خضری دشت بیاض بنای اولیه ساخت این مسجد به 920هجری قمری می رسد.بانی آن امیر رفیع الدین بود . این مسجد 800متر مربع مساحت داشته که 300متر مربع آن صحن و بقیه زیر بنا بود.علاوه بر ایوان خانه ها و رواقهایی داشته است .ارتفاع ایوان آن حدود 11متر بود. در ساختمان این بنا از آجر و خشت استفاده شده و قطر دیوار ایوان آن نزدیک به یک متر و نیم بود.
در وقفنامه این مسجد چنین آمده است :
«بنا بر مقتضای حدیث من بنی لله مسجدا الله بنی الله له بیتا فی الجنه در قریه فارس بهشتی که وطن مالوف آن جناب و آباء و اجداد بزرگوار اوست و نمونه ای است از بهشت و رشکیست از روضه اعلی علیین  در زمین ملک خود باهتمام معماران غیب وهندستان لاریب مسجدی جامع بنا فرموده که ظاهر فرخنده ماثر آن چون ظاهر و باطن بانی نورانی و باطن خجسته مواطن آن چون ظاهر حمیده بیت الله الحرام ایمن از تفرقه وپریشانی وواقع است آن مسجد جامع مذکور به قریه فارس فردوس منزلت از بلوک دشت بیاض بولایت قهستان از سرکار قاین واقف مذکوریکصد و شصت فنجان آب با اراضی از قنات دشت بیاض را برای مصارف مسجد و سایر امورات خیر وقف نموده است. بنای اولیه مسجد در زلزله سال 1347تخریب و ساختمان فعلی به سبک جدید در محل مسجد قدیمی ساخته شده است . وجود دو چنار قدیمی و نهر آب جاری در کنار مسجد از جاذبه های زیبااین مسجد است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.