مسجد مطلب خان، خوی

این بنا درمرکز شهر، کنار بازار و ابتدای خیابان طالقانی واقع گردیده و ازبناهای قدیمی و درخور توجه خوی است . درخصوص تاریخ ساخت و صورت اولیه بنا اطلاع دقیقی در دست نیست ؛ لیکن آنچه که بیشتر مورد توافق است، این است که بنای مسجد دردوره ایلخانی ساخته شده و دردوره قاجاریه از طرف مطلب خان- حاکم خوی- تغییرات و تعمیرا تی در آن صورت گرفته است . بنای کنونی مسجد به ابعاد تقریبی ۲۳×۳۰ متر، درمیان دارای صحن روبازی به ابعاد تقریبی ۱۶×۱۶ متر است که در اطراف آن ، حجرات دوطبقه ، شاه نشین های رفیع و در وسط آن، حوض سنگی بزرگی قرار دارد . همچنین دربخش شمالی ، شبستانی مستطیل شکل به ابعاد تقریبی ۶×۱۰متر واقع شده است . با مطالعه نقشه و ویژگی های ساختمانی بنا تا حدودی می توان وضعیت اولیه بنا را بازسازی کرد که بر طبق آن، بنای اولیه به صورت گنبدخانه ای بزرگ با ایوانی درنمای شمالی بوده است . فضای داخلی گنبد خانه به ابعاد تقریبی ۱۶×۱۶ متر با پوشش بزرگ گنبدی مسقف می شده و در اضلاع داخلی آن، شاه نشین های بزرگ، و درمیانه ضلع جنوبی، محراب بزرگی قرار داشته است . در دو زاویه جنوبی بنا، جرزهای حجیم و در داخل آنها، راه پله هایی برای دسترسی به پشت بام ساخته بوده اند . جرزهای حجیم جنوبی و زوایای مستحکم شمالی بنا ممکن است تکیه گاه و پشتبند گنبد بزرگ بنا بوده باشد . بعد از ساخت بنا تا دوره قاجاریه، گنبد بنا فروریخته و بازسازی آن در دوره قاجار امکان پذیر نبوده است . بدین خاطر، فضای گنبد خانه در این دوره تبدیل به صحن روباز گردیده و ایوان نیز به صورت نمازخانه ای تغییرشکل یافته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.