منطقه شکار ممنوع مه ولات، ترتبت حیدریه

نام انگلیسی:  Mahvalat hunting prohibited region    

نام فارسی :   منطقه شکار ممنوع مه ولات

 

 

موقعیت جغرافیایی

منطقه نوبهار مه ولات در موقعیت جغرافیایی N3454 E5818 در استان خراسان رضوی واقع است. این منطقه بــا قــرار گرفتــن مناطــق کویری در جنــوب و کوه ها ازغند و کوه زر در شمال و وجود تنوع پوشــش ها گیاهــی، به یکی از زیستگاه های حیات وحش کمیاب در جنوب خراسان رضوی تبدیل شــده اســت. این منطقه از جنوب به بجستان و گناباد، از غرب به کاشمر و خلیل آباد، از شرق به رشــتخوار و از شمال به تربت حیدره محدود می شود. وجود رودخانه ها دائمی و فصلی از جمله رود حصار، رود ســرخ آباد، کال شور و کال ازغنــد و پرنــدگان و جانورانی کــه در آن زیست می کنند این منطقه را به مجموعه ای کم نظیر از نظر زیست محیطی تبدیل کرده است.


گونه ها گیاهـی و جانــوری موجــود در منطقه دارای تنــوع چشــم گیری هســتند. پوشــش گیاهـی بــه ٢ دســته پوشــش طبیعی شامل تاغ، شــوردانه، اشــنان، خارشــتر، چرخه، کنگر، اسپند، درمنه، گون و تلخ بیان و هم چنیــن پوشــش گیاهی مصنوعی شــامل جعفر وحش، درمنه و تاغ اشــاره کـرد. این موقعیت مناسب زیستی مه ولات را به زیستگاه وحوش کمیــاب و نادر تبدیل کرده اســت. وحــوش نــادر از جملــه آهــو، زاغ بــور و هوبــره را از مــوارد کمیــاب حیات وحــش در منطقه هستند علاوه بر این کل و بــز، قــوچ و میــش، خرگــوش، انواع مــار، کبک، تیهو، باقرقره، انواع مرغابی، کبوتر وحشی، زنبورخوار، پرســتو، کلاغ ابلق، کلاغ کوه، بالابان، شــاهین، قرق، رجه، مارکپه، انواع جغد، گیلار، اردک، کشــیم کوچ و بزرگ، حواصیــل ارغوانی، بوتیمــار، بــاکلان و غاز خاکســتر در زیست گاه های این منطقهن زندگی میکنند. وجود شــرایط مناسب برای زمان گذرانی، زادآوری و اســتراحت پرندگان مهاجــر باعــث شــده پرنــدگان مهاجــر، بومی منطقه شــوند و بر تعــداد آن هــا روز به روز افــزوده شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.