نیکشهر

شهرستان نیك شهر با وسعت 23930 كیلومتر مربع وجمعیت 149419 نفر شامل پنج شهر نیك شهر ، قصر قند ، فنوج بنت ولاشار شمالی وپنج بخش وپانزده دهستان و816 پارچه آبادی است.شهر های مزبور دارای طرحهای هادی بوده ونیك شهر با حدود 8650 نفر جمعیت مركز شهرستان است.

تعداد آثار شناسایی شده شهرستان حدود 29 اثر است كه از این تعداد تاكنون تعداد سه اثر شامل: تپه دمبیگان،تپه سیاهبون وجا دختران در لیست آثار ملی كشور به ثبت رسیده است.
شهرستان نیكشهر درقسمت جنوب شرقی ایران با وسعت 23930 كیلومتر مربع وجمعیت 128901 نفر ( براساس سرشماری سال 75) در جنوب شهرستان ایرانشهر، شمال چابهار غرب شهرستان سرباز بین 26 درجه و12 دقیقه عرض شمالی و60 درجه و12 دقیقه طول شرقی گرینویچ واقع شده است0
شهرستان نیكشهر از نظر وسعت سومین شهرستان استان بعد از ایرانشهر وزاهدان بوده وشامل سه شهر نیكشهر، قصر قند وفنوج ، 16دهستان و 816 پارچه آبادی است 0 آب وهوای شهرستان گرمسیری بوده، ودر این نوع آب وهوا بیشترین نوع محصولات كشاورزی قابل كشت وبرداشت بوده، طوریكه نام هندوستان كوچك براین منطقه نهاده اند0

وبلاگ be125

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.