گنبد نمکی انگوران، بندرعباس

نام انگلیسی:  Angoran Salt Dome   

نام فارسی :  گنبد نمکی انگوران 

 

 

موقعیت جغرافیایی  

گنبد نمکی انگوران در موقعیت جغرافیایی N271620 E555128 در استان هرمزگان واقع است. این گنبد در غرب بندرعباس و شمال روستای انگوران واقع شده است. بلندترین نقطه کوه نمک از سطح دریا 1000 متر ارتفاع دارد و ارتفاع پایین ترین رخنمون نمک از سطح دریا حدود 400 متر است. در شمال کوه نمک گروه بنگستان در هسته یک طاقدیس که محور آن خمیده و تقریباً شرقى غربى است رخنمون دارد. در یال هاى شرقى و غربى نمک، به ترتیب از هسته طاقدیس به طرف خارج سازندهاى پابده – گورپى، آسمارى – جهرم، گچساران و میشان رخنمون دارند و نمک در حاشیه جنوبى با کنگلومراى بختیارى و یا رسوبات کواترنر در تماس است. نمک هرمز تقریباً از مرکز یک طاقدیس از دو سو متمایل توسط یک سیستم گسل متقاطع بیش از 5 کیلومتر رسوبات کامبرین تا میوسن را درکمربند چین و تراست زاگرس با روند شمالى جنوبى بریده و در زمان میوسن به سطح زمین راه یافته و تا کنون نیز متاثر از حرکات زاگرس بوده است. در گزارشات طرح اکتشافات سراسری به رخنمون هایی از پتاس در این گنبد نمکی اشاره شده است، اگرچه این رخنمون ها گسترش و وسعت چندانی ندارد اما با توجه به پتانسیل بیشتر حوضه رسوبی هرمز در بخش شرقی و با توجه به مورفولوژی گنبد نمکی انگوران که معرف یک گنبد جوان است به نظر می رسد عملیات اکتشاف مقدماتی در این گنبد دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.