کور کور سیاه (کورکور)

نام علمی : Milvus Migrans

نام انگلیسی:  Black Kite    

نام فارسی: کور کور سیاه (کورکور) 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 56 سانتیمتر طول دارد و جثه اش متوسط است. شبیه کورکور حنایی است با این تفاوت که شکاف دمش کمتر است و در پرواز به شکل منحنی مانند دیده می شود. نر و ماده همشکل اند اما پرنده ی ماده اندکی بزرگتر است. پرو بال قهوه ای چرکی، پوشپرهای فوقانی بال کمرنگ، شکم خرمایی، سر اندکی خاکستری، منقار سیاه؛ که قاعده اش زرد رنگ است. و انگشتان نسبتا کوتاه است. پرو بال پرنده ی نابالغ روشن تر است و خال های بیشتر و درشت تری دارد و پوشپرهای فوقانی کمرنگ تر و دمش دراز است. این پرنده از لاشه ها و غدای پرندگان دیگر مانند حواصیل ها و با کلان ها و نیز حشرات، خزندگان، پرندگان و پستانداران کوچک تغذیه می کند.

صدا: صدای نر و ماده ی این پرنده شبیه اند و به صورت یک بخشی و جیغ مانند شبیه «پی – پی – پی» و درهنگام تهدید یا ترس شبیه « ویو یو یو یو» یا شبیه کاکایی ها« یی یی رر….» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در نزدیک مناطق آبی، دریاچه ها، سواحل دریاها یا مناطق پردرخت به سر برده و اغلب به صورت گروهی ، روی درخت ها و آشیانه ی متروک کلاغ ها، آشیانه می سازد. در ایران، نیمه مهاجر و فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.