مرور رده

مناطق حفاظت شده ایران

مناطق حفاظت شده به محدوده اي از عرصه هاي منابع طبيعي اتلاق می شود كه به لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل جانوران و احياء آن ضمن رعايت حقوق و بهره برداري، جوامع محلي ايجاد گرديده اند. در زیر کلیه مناطق حفاظت شده ایران شامل اطلاعات کامل منطقه به همراه عکس ارائه شده است.