مرور رده

راسته آب بازان

آب بازان پستانداراني آبزي هستند و تمام عمر خود را در آب مي‌گذرانند. بدن اين حيوانات براي زندگي در داخل آب تغيير شكل يافته و شباهت زيادي به ماهي پيدا كرده است. گردن ندارند، دم به باله دمي تبديل شده و اين باله برخلاف باله دمي‌ماهي‌ها، نسبت به سطح آب حالت افقي دارد، حركت و پريدن حيوان به خارج از آب به وسيله بالا و پايين بردن آن انجام مي‌گيرد. پا ندارند، دست‌ها به باله‌هاي سينه‌اي تبديل شده است، كه مانند فرمان اتومبيل جهت حركت را تعيين مي‌كنند. باله‌هاي سينه‌اي از نظر شكل و اندازه متفاوت هستند در برخي مانند نهنگ گوژپشت دراز و در برخي مانند دلفين قاتل، پهن و پارو مانند نهنگ گوژپشت دراز و در برخي مانند دلفين قاتل، پهن و پارو مانند.