مرور رده

مطالب مرتبط با پستانداران ایران

خفاش بینى برگه اى ایرانى

خفاش بینى برگه اى ایرانى Triaenops persicus جثه آن كوچك و دندانه هاى بالاى برگه بینى بلندتر و تیزتر است. یك زائده استخوانى نیز در انگشت چهارم دست مشاهده میشود. دم نسبتا بلند و تمام آن به وسیله پرده دمى پوشیده شده است. رنگ…

خارپشت گوش بلند

خارپشت گوش بلند Hemiechinus auritus جثه این جانور از خارپشت اروپایى كوچكتر بوده و پوزه كشیده و نوك تیزى دارد. گوشهایش بسیار دراز و از خارهاى پشت سر بلندتر است. دستها و پاهاى بلندى دارد. بر خلاف خارپشت بیابانى و خارپشت…

جبیر

جیبر با نام انگلیسی Gebeer Gazelle شباهت زیادی به آهو دار ولی دارای تفاوت های ظاهری در جثه، رنگ و شاخ می باشد كه تشخیص این دو را از یكدگر ممكن می شازد. جبیر دارای موهای كوتاه ، به رنگ زرد تیره ی متمایل به قرمز می باشد كه رنگ آن در…

بزهای وحشی

تارها تارها (Tahr) حیواناتی كوتاه با بدنی عضلانی و شاخ‌هایی كوتاه و توپر (بلندترین شاخ 43 سانتیمتر ركورد شده حداكثر محیط پایه شاخ 27 سانیتمتر) و به عقب برگشته هستند. تارها فاقد ریش‌اند. سه گونه مختلف تار وجود دارند كه در…