سوزن و نخ

جدا از اینکه برای دوختن اضطراری لباس به کار میاید با سوزن میتوان تیغهائی را که به دست و پا فرو رفته و باعث آزار است را بیرون کشید. وجود نخ هم برای کوک زدن لباس و هم برای بستن لوازم ظریف بکارمان میاید.

نظرات بسته شده است.