پناهگاه حيات وحش روچون، کرمان

نام انگلیسی:  Ruchoon nature reserve   

نام فارسی :  پناهگاه حیات وحش روچون 

 

 

موقعیت جغرافیایی

پناهگاه حیات وحش خبردر استان كرمان بین N2859 الی N2825 عرض شمالی و E5602 الی E5639 طول شرقی‌ واقع شده است.مساحت آن در حدود 28171هكتار می باشد.

 

پوشش گیاهی: ارس ,‌بنه ,‌ كیكم ,‌ ارژن ,‌ زیتون وحشی,‌تنگس ,‌ نسترن وحشی ,‌قیچ,‌ گز,‌ استبرق,‌ انارشیطان. پستانداران : كل و بز , قوچ و میش ,‌ جبیر ,‌‌پلنگ ,‌ یوزپلنگ ,‌ كفتار ,‌روباه معمولی ,‌ شغال ,‌ گرگ ,‌ ‌كاراكال, تشی ,‌ خرگوش ,‌ سنجاب ,‌رودك عسل خوار و‌ خارپشت بیابانی.

پرندگان : هوبره ,‌كبك ,‌تیهو, شبگرد, دلیجه ,‌ عقاب دوبرار,‌ كبوتر جنگلی ,‌ سبز قبا,زنبورخوركوچك و ‌هدهد.  

 

پناهگاه حیات وحش روچون با مساحتی بالغ بر 28171 هکتار طی مصوبه شماره 167 مورخ3/6/1378 شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست.

 

موقعیت جغرافیایی
این اثر با 3144732 تا 3202378 عرض جغرافیایی و 420452 تا 461918 طول جغرافیایی در زون40 در جنوب شهربافت و در جنوبغرب استان کرمان واقع گردیده است.

 

ویژگیهای منطقه
این منطقه که به شکل خوشه ای در داخل پارک ملی خبر پراکنده است شامل 5 بخش میباشد . یک بخش در جنوب روستای محمود آباد؛ یک بخش در شمال روستای ده سرد؛ یک بخش در غرب خیر آباد؛ یک بخش در شمال روستای ارزوییه ؛و یک بخش هم در روستای روچون واقع است. از گونه های مهم گیاهی میتوان از ارس؛ بنه؛ بادام کوهی ؛ تنگرس و استبرق و از گونه های مهم جانوری میتوان از بز و پازن؛ قوچ و میش؛ آهو؛ پلنگ؛ گربه پالاس؛ کاراکال؛ هوبره؛ هما و تیهو نام برد.

 

عوامل تهدید کننده
از مهمترین عوامل تهدید میتوان از چرای دام؛ وجود مستثنیات و تغییر کاربری اراضی و شکار غیر مجاز نام برد.

 
بررسی فلورستیك و جغرافیای گیاهی پارك ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون:
 
پارك ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون، در مجموع با مساحت 169200 هكتار در استان كرمان واقع شده و از سال 1350 تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. با هدف شناسایی گونه های گیاهی این منطقه و تكمیل اطلاعات مربوط به فلور آن و همچنین بررسی جایگاه این منطقه در جغرافیای گیاهی ایران، نمونه های گیاهی از بخش های مختلف منطقه در دو فصل رویشی سال های 1377 و 1378 جمع آوری و سپس مورد شناسایی قرار گرفت. ضمن مشخص كردن شكل زیستی وپراكنش جغرافیایی گونه های گیاهی شناسایی شده، طیف زیستی و جغرافیایی رستنی های منطقه ترسیم گردید. همچنین فهرست گیاهان شناسایی شده در سه گروه درختان و درختچه ها، بوته ای ها و گونه های علفی و گراس ها تنظیم شد. از این گروه ها، به ترتیب 67، 147و 237 (درمجموع 451) گونه و زیرگونه متعلق به 279 جنس گیاهی و 74 خانواده شناسایی شد. تعداد 108 گونه و زیرگونه برای اولین بار از این منظقه گزارش گردید. براساس نتایج به دست آمده بیشترین غنای گونه ای در منطقه مورد مطالعه مربوط به خانواده Compositae با تعداد 57 گونه است.
 
 
طیف زیستی رستنی های منطقه بیانگر آن است كه در كل منطقه، شكل زیستی همی كریپتوفیت با 9/35 درصد غالب است و پس از آن شكل های زیستی تروفیت، فانروفیت، ژئوفیت و كامیفیتبه ترتیب با 8/24، 3/19، 4/10، 1/9 درصد در رده های بعدی قرار دارند. بررسی طیف جغرافیای رستنی های منطقه نشان می دهد كه 3/52 درصد گیاهان شناسایی شده متعلق به منطقه رویشی ایران – تورانی هستند و 6/12 درصد گونه ها خاستگاه صحرا – سندی دارند. در عین حال، 2/10 درصد از گونه ها بین این دو منطقه مشتركند. علاوه بر این، 8 درصد گونه ها بین مناطق رویشی ایران – تورانی و مدیترانه ای مشترك بوده و 9/16 درصد باقیمانده گونه ها به سایر مناطق رویشی وابسته اند یا مشترك بین چند منطقه رویشی می باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.