کبریت

روشن کردن کبریت در باد:
سر کبریت را بر سطح خشکی بکشید تا روشن شود.

برای روشن کردن کبریت در باد
رو به باد بنشینید.
دستهایتان را درمقابل باد به صورت لیوان درآورید.
سر کبریت را به سمت پایین و رو به باد بگیرید.
کبریتها را با دست راست از بالا به پایین به سطح نامسطحی کشیده و سریعاً دست خود را به صورت لیوان مانند دفعه پیش نگه دارید.
به دلیل وزش باد شعله روی چوب کبریت آماده میشود.
 

ضدآب کردن کبریتها
چند کبریت را درکنار هم به وسیله کش محکم کشید و سر آنها را حداقل تا یک اینچ (cm5/2) در پارافین مایع فرو کنید. تعداد کبریتها را کم انتخاب کنید به طوریکه سر کبریتها با هم در تماس باشد. قبل از استفاده از کبریتها آنها را از هم جدا کرده و پارافین دور آن را با ناخن بتراشید.

نظرات بسته شده است.