گلفشان درابول شرقی

نام انگلیسی:  Eastern Drabol mud vocano     

نام فارسی :  گلفشان درابول شرقی

 

 

موقعیت جغرافیایی

گلفشان درابول شرقی در موقعیت جغرافیاییN252009 E613610 در استان سیستان و بلوچستان واقع است. این گلفشان در شمال کوه درابول در 6 کیلومتری مرز ایران و پاکستان قرار دارد. ارتفاع این گلفشان از سطح زمین در حدود 10 متر است و 4 مخروط فرعی و یک دهانه اصلی در دامنه شمالی دارد. روانه های گلی خارج شده از گلفشان تا زمانی که تازه اند رنگی کاملا خاکستری تیره دارند و روانه های گلی قدیمی که سفیدترند کاملا متمایز و قابل تشخیص هستند. گل خروجی از این گلفشان رقیق است و به صورت جوشان همراه با آب و گاز از آن خارح می شود. هر چند دقیقه یک بار دهانه گلفشان با جوش و خروش فراوان روانه های گلی را به صورت فوران از خود بیرون میریزد. مخروط اصلی این گلفشان دایره ای به قطر 80 متر تشکیل داده است. مرفولوژی دامنه های این گلفشان کمی بلند به نظر میرسد و دارای فرسایش از نوع ریل است. در دامنه های مخروط و زمین های اطراف مثل گلفشان درابول غربی، رسوبهای دریایی فسیل دار به ویژه دو کفه ای ها و شکم پایان به خوبی دیده می شود. در این منطقه صدف های خرد شده و سالم زیادی قابل مشاهده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.