مرور رده

مناطق شکار ممنوع ایران

منطقه شکار ممنوع شهربابک (گود داغ)

نام انگلیسی:  Share Babak hunting prohibited region نام فارسی :  منطقه شکار ممنوع شهربابک موقعیت منطقه منطقه شکار ممنوع شهربابک در موقعیت جغرافیایی N3024 E5521 در استان کرمان واقع است. در شهرستان شهربابک واقع شده است و…