مرور رده

جشن‌های باستانی ایران

برخی از آیین های جشن سوری

بوته افروزی ، آب پاشی و آب بازی ، فالگوش نشینی ، قاشق زنی ، كوزه شكنی ، فال كوزه ، آش چهارشنبه سوری ، آجیل مشگل گشا ، شال اندازی ، شیر سنگی از جمله جشن های آریایی ، جشن های آتش است . امروزه تنها « جشن سوری » ، معروف به…

چهارشنبه سوری

یکی از آیین‌های سالانه‌ی ایرانیان چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری است. ایرانیان آخرین سه‌شنبه‌ی سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می‌روند. چهارشنبه سوری، یک جشن…

جشن بهمنگان

جشن بهمنگان در روز دوم بهمن ماه و به مناسبت همنام شدن روز و ماه برگزار مى گردید. این عیدى بود كه در آن روز طعام مى پختند و بهمن سرخ و بهمن زرد بر كاسه ها مى افشاندند.» در حال حاضر به دلیل تغییراتى كه در گاهشمارى ها به وجود…

مهرگان؛ جشن کشاورزی

ایرانیان قدیم هر روز از روزهای ماه را به نامی می‌خواندند که در نزد آنها مفهومی خاص داشت و در هر ماه هنگامی که نام روز و ماه با هم یکی می‌شدند، آن روز را جشن می‌گرفتند ایرانیان قدیم هر روز از روزهای ماه را به نامی…

جشن مهرگان

جشن مهرگان آنگاه که سالنمای زرتشتیان روز مهر از ماه مهر را نشان میدهد، مهرگانی دیگر از راه می رسد.شکوه مهرگان با نوروز برابری می کند. مهرگانی از راه می‌رسد كه اگرچه امروز تنها یكی از جشن‌های ماهیانه زرتشتیان به شمار…

جشن اردیبهشتگان

جشن اردیبهشتگان روز سوم هر ماه و ماه دوم هر سال خورشیدی به نام اردیبهشت امشاسپند است. گاه شماری ایران باستان ، روز سوم هر ماه و ماه دوم هر سال خورشیدی به نام اردیبهشت امشاسپند است. زرتشتیان، اردیبهشت روز از اردیبهشت ماه را جشن می…

جشن فروردینگان

در این روز زرتشتیان برای شادی روان در گذشتگان به آرامگاه رفته و خواستار آرامش و شادی درگذشتگان می شدند ( این جشن هنوز هم در ایران پا برجاست ) . مخصوص فروهر در گذشتگان بوده و برای یاد بود آنهاست . این مراسم اكنون بوسیله زرتشتیان…

جشن سده

جشن سده جشن پیدایش آتش است. سد روز از پایاین تابستان گذشته و یا سد شب و روز به نوروز مانده است و كهن بودن آن به پایه جشن‌های نوروز و مهرگان می‌رسد. جشن سده جشن پیدایش آتش است. سد روز از پایاین تابستان گذشته و یا سد شب و…